Paweł Paszek

Paweł Paszek, doktor nauk humanistycznych, zatrudniony w Zakładzie Kultury Literackiej w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego zainteresowania badawcze lokują się w obrębie antropologii literatury, poetyk kulturowych i intertekstualnych, a także filozofii podmiotu i szeroko pojmowanej filozofii kultury. Stopień doktora otrzymał na podstawie rozprawy Pisanie doświadczenia. Poetologia i podmiotowość w twórczości Aleksandra Wata i Leo Lipskiego. Autor książki monograficznej Literatura życia otwartego. Fragmenty lekturowe przy wierszach Mariusza Grzebalskiego (Katowice 2017) i szeregu artykułów naukowych, współredaktor dwóch książek monograficznych:  Zanikanie i istnienie niepełne. W labiryntach romantycznej i współczesnej podmiotowości (Katowice 2013) oraz „Ja” w przestrzeniach aksjologicznych. Z problematyki podmiotowości w literaturze XIX–XXI wieku (Katowice 2017).

[06.2017]