Jolanta Pasterska

Jolanta Pasterska, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor UR w Zakładzie Teorii i Antropologii Literatury Uniwersytetu Rzeszowskiego, literaturoznawca. Kierownik Pracowni Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej. Zainteresowania badawcze: polska literatura współczesna, zwłaszcza polska proza emigracyjna i migracyjna, polska proza najnowsza, zagadnienia tożsamości kulturowej, epistolografia XX wieku, krytyka literacka tego okresu, typologia bohatera prozy przełomu wieku (XX/XXI), problem tożsamości w literaturze i kulturze przełomu XX i XXI wieku. Wybrane publikacje: Świat według Tyrmanda. Przewodnik po prozie fabularnej Leopolda Tyrmanda (1999), „Lepszy Polak”? Obrazy emigrantów w prozie polskiej po 1945 roku (2008), Emigrantki, nomadki, wagabundki. Kobiece narracje (e)migracyjne (2015). Pod jej redakcją ukazuje się seria Z archiwum pisarza. Redaktorka „Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury 6. Tematy i Konteksty. Wielka Emigracja – Druga Emigracja Niepodległościowa – (E)migracja końca XX wieku” (2011), współredaktorka tomów zbiorowych, m.in.: Poeta czułej pamięci. Studia i szkice o twórczości Janusza Szubera (2008), W stronę źródeł twórczości Jerzego Grotowskiego (2009), Obszary kultury. Księga ofiarowana Profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin (2011), Filologiczne konteksty współczesności. Wzywania Literatury i języka w XX/XXI wieku (2013). Jest zastępczynią redaktora naczelnego pisma „Tematy i Konteksty”.  [26.08.2016]