Władysław Lubaś

Władysław Lubaś – Prof. dr hab., Językoznawca. Po uzyskaniu habilitacji przeniósł się na Uniwersytet Śląski (1970–1979), gdzie zajmował najpierw stanowisko docenta (1972–1974), a następnie profesora nadzwyczajnego (od 1976). Był tam współorganizatorem i pierwszym dziekanem Wydziału Filologicznego (1973) oraz pełnił funkcję prorektora do spraw dydaktycznych. Bibliografia jego autorskich prac (od 1957 r.) liczy ponad 700 pozycji, w tym 14 książek i ponad 380 rozpraw, artykułów, recenzji, sprawozdań o charakterze naukowym oraz 337 artykułów popularnonaukowych, zwykle felietonów z zakresu kultury języka, dydaktyki uniwersyteckiej i organizacji nauki. Jego prace badawcze były publikowane w zdecydowanej większości w Polsce, ale także w Czechach, Słowacji, Rosji, Niemczech (NRD i RFN), Szwecji, Słowenii, Chorwacji, Serbii, Bośni i Hercegowiny, Macedonii, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych. Interesuje się: onomastyką polską i słowiańską oraz teorią tej subdyscypliny; szeroko rozumianą socjolingwistyką, m.in. Społeczne uwarunkowania współczesnej polszczyzny. Szkice socjolingwistyczne (Kraków 1979), Socjolingwistyka jako metoda badawcza („Socjolingwistyka” 1979, T. 2), Czy powstanie śląski język literacki? („Język Polski” R. 68, z. 1998, 1–2), Polskie gadanie. Podstawowe cechy i funkcje potocznej odmiany polszczyzny (Opole 2003), Polityka językowa (Opole 2009); pozastandardowymi odmianami języków słowiańskich; językiem poetyckim, m.in. Osobliwości językowe poezji Ignacego Krasickiego (Kraków 1992), Rym Jana Kochanowskiego. Próba lingwistycznej charakterystyki i oceny (Katowice 1975); leksykografią, m.in. opracował koncepcję wielkiego słownika polskich wyrazów potocznych i wydał jako redaktor 5 tomów Słownika polskich leksemów potocznych (Kraków 2002–); kulturą języka, [wspólnie z S. Urbańczykiem] Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej (Warszawa 1990, Kraków–Katowice 1993, 1994); językiem mediów masowych, reklamy i polityki, m.in. Język w komunikacji, w perswazji i w reklamie (Dąbrowa Górnicza 2006). W 2006 r. otrzymał doktorat honorowy Uniwersytetu w Belgradzie. Jest członkiem kilku komisji PAN, w tym dwóch międzynarodowych. Był organizatorem i pierwszym przewodniczącym Komisji Socjolingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Jest redaktorem rocznika „Socjolingwistyka”, wydawanego przez Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie, oraz członkiem kilku zespołów redakcyjnych czasopism lingwistycznych. [2012] [R]