Piotr Żmigrodzki

Piotr Żmigrodzki – ur. w 1966 r. w Częstochowie, absolwent i profesor Uniwersytetu Alaskiego. Prowadzi badania z zakresu metalingwistyki oraz semantyki i składni współczesnego języka polskiego. Pełni funkcje kierownika Pracowni Leksykografii i Metaleksykografii w Instytucie Języka Polskiego UA, prezesa Oddziału Katowickiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Opublikował m. in. Zdania metaforyczne w języku polskim. Opis semantyczno-składniowy (1995), Właściwości składniowe analitycznych konstrukcji werbo-nominalnych w języku polskim (2000), Leksykon ortograficzny (2001, wspólnie z E. Polańskim). Jest też autorem kilku innych słowników popularnych oraz szeregu artykułów poświęconych analizie słowników językowych, drukowanych w czasopismach „Język Polski”, „Poradnik Językowy” i „Polonica”. [2009]