Marcela Gruszczyk

Marcela Gruszczyk, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, wykładowca akademicki, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Zainteresowania badawcze: najnowsza historia Polski i historia powszechna. Obejmują tematykę związaną z historią ZSRR oraz państw powstałych po jego rozpadzie. W odniesieniu do stosunków polsko-rosyjskich w XX wieku, odnoszą się przede wszystkim do tzw. ruchu nowosłowiańskiego po II wojnie światowej, co znajduje swe zasadne odzwierciedlenie w publikacjach tematycznych, jak i złożonej do obrony dysertacji doktorskiej.

 

Wybrane publikacje:

M. Gruszczyk: O niejednoznaczności pojęcia „Górnoślązak” w XIX i na początku XX wieku. W: Społeczeństwo Górnego Śląska, Śląska Cieszyńskiego i Zagłębia Dąbrowskiego w XIX i XX wieku w świetle badań profesor Marii Wandy Wanatowicz. Red. M. Fic, L. Krzyżanowski, M. Skrzypek. (Katowice 2011).

M. Gruszczyk: Działalność Komitetu Słowiańskiego w Polsce na tle ruchu nowosłowiańskiego po II wojnie światowej. W: Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2011. Referaty. Red. P. Gasztold-Seń, Ł. Kamiński. (Warszawa 2012).

M. Gruszczyk: Pierwszy powojenny Zjazd Słowiański w Belgradzie 8—11(16) grudnia 1946 roku. W: Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2013. Referaty. Red. A.M. Adamus, Ł. Kamiński. (Warszawa 2014).

M. Gruszczyk: „Pogranicze słowiańsko-germańskie”. Łużyce w optyce działań Komitetu Słowiańskiego w latach 1945—1947 – zarys problematyki. W: Na pograniczach. W kręgu historii, sztuki i mediów. Red. A. Chudzik, R. Libelt. (Sanok 2016). [06.04.2017]