Andrzej Matan

Andrzej Matan, doktor habilitowany, pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zatrudniony w Katedrze Postępowania Administracyjnego. Od 2010 roku pełni funkcję sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach.

 

Zainteresowania badawcze: prawo i postępowanie administracyjne.

 

Wybrane publikacje: autor (bądź współautor) ponad 80 prac naukowych (monografii, komentarzy, artykułów) z wymienionych dziedzin, w tym monografii: Zastępstwo procesowe w postępowaniu administracyjnym ogólnym (Katowice 2001), Rażące naruszenie prawa jako przesłanka odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego (Warszawa 2014), współautor: podręcznika „Postępowanie administracyjne ogólne” (Warszawa 2003),  Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego (trzy wydania: 2005, 2007 i 2010 r.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz (pod red. B. Dolnickiego, Warszawa 2010) oraz Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Komentarz (pod red. A. Brodziak-Belskiej, Warszawa 2011). Brał także udział w opracowaniu podręcznika pt. Ochrona obrotu gospodarczego (pod red. S. Kalus, Warszawa 2011). [21.08.2015]