Alicja Żywczok

Alicja Żywczok, doktor habilitowany nauk humanistycznych w Zakładzie Teorii Wychowania, Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, autorka ponad 100 publikacji naukowych: monografii, rozdziałów oraz artykułów w czasopismach parametrycznych. W roku 1993 otrzymała stopień magistra pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ, w 1999 roku - stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii, w roku 2012 - stopień doktora habilitowanego. Zainteresowania naukowe: teoria wychowania, pedagogika rodziny, antropologia filozoficzna, etyka (deontologia i felicytologia), hermeneutyka, naukoznawstwo. Jest członkiem Zespołu Teorii Wychowania i Pedagogiki Ogólnej przy KNP PAN. Najważniejsze publikacje naukowe stanowią monografie: Filozoficzne korzenie pedagogiki radości. Kraków 2000, Wydawnictwo „Impuls”, 155 s.; Wychowanie do radości życia. Warszawa 2004, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 196 s.; Aksjologia odkrycia naukowego – studium rozwoju i wychowania osobowości naukowych. Toruń 2009, Wydawnictwo Adam Marszałek, 348 s.; Ku afirmacji życia. Pedagogiczne podstawy pomyślnej egzystencji. Katowice 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 669 s.; Wychować człowieka prawdomównego. Koncepcje, badania naukowe, wdrożenia. Katowice 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 251 s. Zredagowała również dwie recenzowane prace zbiorowe dotyczące rozwijania we współczesnym świecie więzi społecznych: Miłość – akt preferencji duchowości człowieka. Studium bliskości uczuciowej. Warszawa 2013, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 261 s.; Znajomość, koleżeństwo, przyjaźń. Dynamizm ewoluowania więzi emocjonalnej. Warszawa 2014, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 312 s., oraz część monograficzną czasopisma „Chowanna”, 2016, t. 1: Kierunki rozwoju etyki pedagogicznej i teorii wychowania moralnego. [czerwiec 2019]