Andrzej Charciarek

Andrzej Charciarek, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierownik Zakładu Lingwistyki Stosowanej, slawista, językoznawca.

 

Zainteresowania badawcze: leksykografia przekładowa, językoznawstwo korpusowe, językoznawstwo pragmatyczne, komparatystyka polsko-czesko-rosyjska.

 

Wybrane publikacje:

autor: Polskie wyrażenia metatekstowe o funkcji fatycznej i ich odpowiedniki czeskie i rosyjskie (Katowice 2010);

redaktor: Czeskie językoznawstwo rusycystyczne, Przegląd Rusycystyczny Nr 3 (Katowice 2006);

współredaktor: Odmiany i style współczesnego języka polskiego i rosyjskiego (Katowice 2013), Oblicza przeciwnika. Język a rzeczywistość w kategoriach ekspresji, polityki, ideologii (Katowice 2015), Dyskurs w aspekcie porównawczym (Katowice 2016).

Liczne publikacje w Polsce (m.in. w czasopismach „Slavia Orientalis”, „Bohemistyka”, „Przegląd Rusycystyczny”, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”) i za granicą (m.in. w czasopismach „Opera Slavica”, „Rossica Olomucensia”, „Исследования по славянским языкам”). [14.03.2017]