Jacek Lyszczyna

Jacek Lyszczyna, profesor zwyczajny doktor habilitowany, jest historykiem literatury specjalizującym się w problematyce epoki romantyzmu. Profesor w Zakładzie Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu Uniwersytetu Śląskiego, jest członkiem Komisji Historycznoliterackiej PAN – Oddział w Katowicach, Asociación Española de Semiótica (Hiszpania) i Society for Iberian-Slavonic Studies – CompaRes (Portugalia). W swej działalności dydaktycznej i naukowej zajmuje się przede wszystkim poezją epoki romantyzmu, wybranymi problemami teorii literatury oraz twórczością poetów polskich na Śląsku w XIX wieku. Jest autorem 11 książek poświęconych tej tematyce, takich jak: Twórczość poetycka Maurycego Gosławskiego. Katowice 1994; Pielgrzym w kraju rozkoszy. O poezji Konstantego Gaszyńskiego. Katowice 2000; Leksykon przypomnień. Literatura polskiego romantyzmu. Warszawa 2002; Na śląskim Parnasie. Poezja polska na Śląsku 1795–1922 wobec tradycji i współczesnych prądów literackich. Katowice 2002. Jego dorobek naukowy obejmuje także ponad 140 rozpraw naukowych opublikowanych m.in. w USA, Hiszpanii i na Litwie, ponad 20 recenzji zamieszczonych w czasopismach naukowych, 6 edycji twórczości polskich poetów. Jacek Lyszczyna zajmuje się również tłumaczeniem poezji hiszpańskiej, m.in. wierszy Federica Garcii Lorki oraz autorów współczesnych. [14.10.2016]