Bożena Mazurkowa

Bożena Mazurkowa, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia polonistyczne na Wydziale Filologicznym UŚ (1979–1984). Doktorat i habilitacja na UŚ (1992, 2009). Badaniami obejmuje: literaturę i życie literackie drugiej połowy XVIII w. oraz literacką i edytorską oprawę dzieł w książce dawnej. Wybrane publikacje: Literacka rama wydawnicza dzieł Franciszka Dionizego Kniaźnina (na tle porównawczym) (Katowice 1993); Leksykon przypomnień. Literatura polskiego oświecenia (Warszawa 2002); Na ziemskich i niebieskich szlakach. Studia o poezji Franciszka Zabłockiego i Franciszka Dionizego Kniaźnina (Katowice 2008); Weksle prawdy i nieprawdy. Studia literackie o książce oświeceniowej (Warszawa 2011); Wiersze imieninowe poetów z drugiej połowy XVIII wieku. Wybór, wstęp i oprac. B. Wolska, B. Mazurkowa, T. Chachulski (Warszawa 2011); Łacińskie motta w drukach oświeceniowych jako źródło do badań recepcji antyku w dawnej PolsceRekonesans. W: Antyk oświeconych. Studia i rozprawy o miejscu starożytności w kulturze polskiej XVIII wieku. Red. T. Chachulski (Warszawa 2012); O humorach, chimerach i „niecierpiętliwości” w moralnych zaleceniach i przestrogach oświeceniowych literatów. W: Publiczne, prywatne, intymne w kulturze XVIII wieku. Red. T. Kostkiewiczowa (Warszawa 2014); Nowy Grand Tour w świetle „Mes voyages” Walerii Tarnowskiej. W: Polski Grand Tour w XVIII i początkach XIX wieku. Red. A. Roćko (Warszawa 2014); Oświeceniowa muza w darze dzieciom i młodym solenizantom. W: Sarmackie theatrum. [T.] 7: W kręgu rodziny i prywatności. Red. M. Jarczykowa, R. Ryba (Katowice 2014); O wypowiedziach zalecających w polskich drukach  drugiej połowy XVIII wieku. W: Wypowiedzi zalecające w książce dawnej i współczesnej. Red. M. Jarczykowa, B. Mazurkowa z udziałem M. Marcinkowskiej (Katowice 2015); O rokokowej realizacji Tassowego wątku w „Erotykach” Franciszka Dionizego Kniaźnina. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2016, vol. 4; Dystans wobec wielkiego świata w relacji Walerii Tarnowskiej z podróży do Włoch. W: Memuarystyka w dawnej Polsce. Red. P. Borek, D. Chemperek i A. Nowicka-Struska. Kraków 2016; O emocjonalnych i towarzyskich aspektach listów Aleksandra Linowskiego do Adama Kazimierza Czartoryskiego. W: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. 7: Literatura, historia, język. Red. P. Borek i M. Olma (Kraków 2017). Współredaktor naukowy i współautorka tomów zbiorowych w serii Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia Wydawnictwa Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie: Czytanie Kniaźnina (2010), Czytanie Krasickiego (2014), Czytanie Naruszewicza (2015), Czytanie Trembeckiego (2016) i Czytanie Karpińskiego (2017).

[25.11.2019]