Bożena Mazurkowa

Bożena Mazurkowa, doktor habilitowany nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia polonistyczne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego (1979–1984). Doktorat i habilitacja w Uniwersytecie Śląskim (1992, 2009).

Zainteresowania badawcze: literatura i życie literackie drugiej połowy XVIII w. oraz literacka i edytorska oprawa druków oświeceniowych.

Wybrane publikacje: Literacka rama wydawnicza dzieł Franciszka Dionizego Kniaźnina (na tle porównawczym)(Katowice 1993); Leksykon przypomnień. Literatura polskiego oświecenia (Warszawa 2002); Na ziemskich i niebieskich szlakach. Studia o poezji Franciszka Zabłockiego i Franciszka Dionizego Kniaźnina (Katowice 2008); Weksle prawdy i nieprawdy. Studia literackie o książce oświeceniowej (Warszawa 2011); Czytanie Kniaźnina. Red. B. Mazurkowa, T. Chachulski (Warszawa 2010); Wiersze imieninowe poetów z drugiej połowy XVIII wieku. Wybór, wstęp i oprac. B. Wolska, B. Mazurkowa, T. Chachulski (Warszawa 2011); Łacińskie motta w drukach oświeceniowych jako źródło do badań recepcji antyku w dawnej Polsce. Rekonesans. W: Antyk oświeconych. Studia i rozprawy o miejscu starożytności w kulturze polskiej. Red. T. Chachulski (Warszawa 2012); O humorach, chimerach i „niecierpiętliwości” w moralnych zaleceniach i przestrogach oświeceniowych literatów. W: Publiczne, prywatne, intymne w kulturze XVIII wieku. Red. T. Kostkiewiczowa (Warszawa 2014); Nowy Grand Tour w świetle „Mes voyages” Walerii Tarnowskiej. W: Polski Grand Tour w XVIII i początkach XIX wieku. Red. A. Roćko (Warszawa 2014); Oświeceniowa muza w darze dzieciom i młodym solenizantom. W: Sarmackie theatrum. [T.] 7: W kręgu rodziny i prywatności. Red. M. Jarczykowa, R. Ryba (Katowice 2014); Czytanie Krasickiego. Red. T. Kostkiewiczowa, R. Doktór, B. Mazurkowa (Warszawa 2014). [26.03.2015]