Jadwiga Uchyła-Zroski

Jadwiga Uchyła-Zroski, doktor habilitowany Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego, Kierownik Zakładu Teorii Muzyki i Kompozycji. Dorobek naukowy stanowią: publikacje autorskie 1 ( 1 w druku), współautorskie 2, podręcznik akademicki 1, skrypt 1. Prac monograficznych pod redakcją 9. Napisała ponad 130 tekstów autorskich, wiele z nich są rozdziałami w monografiach recenzowanych. Wielokrotnie brała czynny udział w konferencjach zagranicznych, których pokłosiem są jej publikacje o zasięgu międzynarodowym: Bratysława, Praga, Brno, Ostrawa, Wilno, Salzburg, Daugavpils. Kijów. Opracowała projekt badawczy tworzący publikację ciągłą,  wielotomową pt.  Wartości w muzyce ( 6 tomów), któremu pełniła funkcję redaktora naczelnego. Założyła w 2012r. akademickie czasopismo o zasięgu międzynarodowym Studia Artystyczne. Sztuka w przestrzeniach współczesności , którego jest redaktorem naczelnym. Dotąd  opublikowała dwa numery,  numer  trzeci jest w druku. Wypromowała dwóch doktorantów i obecnie prowadzi dalsze dwie prace awansowe. Zorganizowała 12 konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Członek PAN. Członek Europejskiego Towarzystwa Poliestetycznego.

 

Zainteresowania badawcze: z zakresu pedagogiki muzycznej i teorii edukacji muzycznej – integracja sztuk, wartości w muzyce, pedagogika twórczości, badania porównawcze zdolności muzycznych młodzieży szkolnej, terapeutyczne funkcje sztuki jako przeciwdziałanie patologiom społecznym, prowadziła rozległe badania podłużne o charakterze eksperymentalnym nad postawą promuzyczną młodzieży szkół średnich. Opracowała i zweryfikowała eksperymentalnie własne narzędzie badawcze skalę postaw promuzycznych, które jest w obiegu badawczym prac awansowych. Wyprowadziła statystyczne i teoretyczne pojęcie wektora postawy promuzycznej; jest to znaczące, indywidualne osiągnięcie naukowo-badawcze dr hab. Jadwigi Uchyła-Zroski. Opracowała własny projekt modelu wychowania muzycznego dzieci i młodzieży do kultury, uwzględniając tendencje europejskie. Projekt ten został zweryfikowany eksperymentalnie badaniami o zasięgu ogólnopolskim.

 

Wybrane publikacje: Promuzyczne zachowania młodzieży w okresie dorastania i ich uwarunkowania (Katowice 1999), Wokół kultury myśliwskiej. Szkice o tradycjach łowieckich ziemi pszczyńskiej, red. J. Uchyła-Zroski, R. Solik (Pszczyna 2008). Jest współautorką następujących publikacji: B. Dymara, A. Górniok, J. Uchyła-Zroski, Dziecko w świecie zabawy (Kraków 2009), Jadwiga Uchyła-Zroski, Łucja Prządka, Aleksander Spyra: Na ludową pszczyńską nutę. Słownik zespołów ludowych i kapel Ziemi Pszczyńskiej (Pszczyna 2010). Wartości w muzyce. T.1-6. Red. J. Uchyła-Zroski, Katowice 2008–2014, Studia Artystyczne, czasopismo akademickie (2014 nr 1, 2). [30.06.2015]