Romuald Cudak

Romuald Cudak, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich. W latach 1991-2006 dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Teorii Literatury oraz w Zakładzie Poetyki Historycznej i Sztuki Interpretacji Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego. Lektor języka polskiego na uniwersytetach w Budapeszcie i Debreczynie. Prowadził wykłady gościnne i zajęcia na uniwersytetach m.in. w: Bari, Berlinie, Budapeszcie, Bukareszcie, Dublinie, Edmonton, Halle, Mińsku, Lipsku, Lublanie, Lwowie, Ostrawie, Ołomuńcu, Pekinie, Rzymie, Seulu, Sofii, Sztokholmie, Tokio, Toronto, Zagrzebiu.

Redaktor naczelny „Postscriptum Polonistycznego” – pisma krajowych i zagranicznych polonistów.

 

Zainteresowania badawcze: poezja polska XX w., genologia, komunikacja międzykulturowa, teoria recepcji i odbioru, glottodydaktyka polonistyczna – edukacja literacka wśród cudzoziemców.

 

Wybrane publikacje: autor monografii poświęconych poezji współczesnej (m.in. R. Wojaczek, M. Białoszewski), kilkudziesięciu rozpraw, redaktor i współredaktor kilkunastu serii (Biblioteka Interpretacji, Literatura polska w świecie, Czytaj po polsku, seria antologii genologicznych) i monografii. [16.10.2018]

List of publications