Halina Mazurek

Halina Mazurek – prof. dr hab., filolog rusycysta, pracownik naukowy Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia, pierwsze lata pracy, obrona rozprawy doktorskiej – na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, habilitacja – na Uniwersytecie Śląskim w 1986 roku. Autorka artykułów oraz książek głównie z dziedziny historii dramatu i teatru rosyjskiego (Powieści Wasyla Narieżnego na tle prozy satyryczno-obyczajowej XVIII i początku XIX wieku. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978; Dramat rosyjski okresu Oświecenia 1765–1825. Ze studiów nad komedią i gatunkami pokrewnymi. Katowice 1987; Tragedia rosyjska doby Oświecenia (1747–1825). Katowice 1993; Teatr, życie, gra. Studia o pisarstwie dramaturgicznym Nikołaja Kolady. Katowice 2002). Redaktor kilku prac zbiorowych, m.in. tomu Dramat rosyjski. Klasyka i współczesność. Katowice 2000. [2007]