Czasopisma

Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze

 „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” ukazują się od 2008 roku. Są kontynuacją (po kilkuletniej przerwie) „Rusycystycznych Studiów Literaturoznawczych Uniwersytetu Śląskiego”, wydawanych od lat 70-tych XX w., od chwili zaistnienia w Uniwersytecie Śląskim Instytutu Filologii Rosyjskiej (dziś Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej). Publikują się w tym czasopiśmie naukowym przede wszystkim pracownicy Zakładu Historii Literatury Rosyjskiej, ale też i goście – przedstawiciele innych ośrodków rusycystycznych.

Romanica Silesiana

The main goal of Romanica Silesiana is to provide a forum for presentation and discussion to the researchers from the University of Silesia specializing in the literatures of those Romanic- and English-speaking areas where French, Québecois, Canadian English, Spanish, and Italian are used, as well as to the researchers of literary translation from these languages into Polish and vice versa. 

We are open to collaboration with outstanding specialists willing to contribute and take part in our discussion of the issues central to the subsequent editions.

Przekłady Literatur Słowiańskich

Przekłady Literatur Słowiańskich – wydawnictwo ciągłe powstało w 2009 roku w Instytucie Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Jest poświęcone zagadnieniom przekładu artystycznego w ramach języków południowo- i zachodniosłowiańskich, widzianym w perspektywie teoretycznej, historycznoliterackiej i historycznokulturowej. Obejmuje zarówno rejestrację wydań i recepcji przekładów, jak również studia dotyczące: 1. specyfiki przekładu w granicach języków blisko spokrewnionych, 2. przekładu jednej kultury na drugą za pośrednictwem medium literatury, 3.

Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych

Czasopismo „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych” (PERSON), którego redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Zenon Gajdzica, zostało zarejestrowane w 2014 roku, po przekształceniu z serii wydawniczej o tym samym tytule.

Periodyk ukazuje się nieprzerwanie od 2007 roku i cieszy się dużym zainteresowaniem Czytelników z uwagi na współczesną tematykę, renomowanych Autorów oraz cykliczność publikacji.

Postscriptum Polonistyczne

Pismo krajowych i zagranicznych polonistów.

Pismo jest kontynuacją pólrocznika "Postscriptum", który ukazywal się od 1992 do 2007 r.

Wersja elektroniczna: http://www.postscriptum.us.edu.pl/index.php

Pismo recenzowane naukowo.

Nazwiska recenzentów podawane są łącznie raz w roku na stronie internetowej:

www.postscriptum.us.edu.pl

Wersja papierowa jest wersją pierwotną (referencyjną) pisma.

Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media

"Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media" jest recenzowanym półrocznikiem Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1998-2002 oraz 2010-2014 ukazywał się pod tytułem "Nowa Biblioteka. Zeszyty Monograficzne Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Śląskiego"

Adres internetowy czasopisma: http://www.nowabiblioteka.us.edu.pl/

Neophilologica

Neophilologica, międzynarodowe czasopismo językoznawcze (12 pkt Lista B) indeksowane w międzynarodowych bazach danych, publikuje oryginalne artykuły naukowe, omawiające wszystkie aspekty badań językoznawczych, promuje zarówno podejście teoretyczne, deskryptywne, jak i stosowane, w szczególności dotyczące języków romańskich.

 

 

Logopedia Silesiana

„Logopedia Silesiana” włącza się w obszar periodyków podejmujących problematykę związaną z praktycznymi i teoretycznymi aspektami postępowania logopedycznego z osobami z zaburzeniami mowy i zaburzeniami języka. W swoich założeniach ma być naukowym forum, które będzie sprzyjało zarówno rozwijaniu logopedycznej nauki, jak i upowszechnianiu logopedycznej kultury. W tomie prezentowane są dokonania i przemyślenia współczesnych terapeutów mowy i języka z kraju i zagranicy.

Linguarum Silva

„Linguarum Silva” – rocznik naukowy ukazujący się od 2012 roku pod patronatem Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Publikowane są w nim artykuły z zakresu szeroko pojętej lingwistyki (m.in. prace semantyczne – diachroniczne i synchroniczne, genologiczne, stylistyczne). Autorami tekstów są młodzi naukowcy – doktorzy i doktoranci – kierunków humanistycznych (zwłaszcza językoznawczych) z katowickiej uczelni oraz z innych ośrodków naukowych w Polsce.

Strony