Etap recenzyjny

Masz przygotowaną publikację?
Czas na recenzję!
 

Każda praca przed przyjęciem do wydania drukiem musi zostać poddana recenzji wydawniczej. Prosimy Państwa o zapoznanie się z warunkami recenzji (poniżej).

Prosimy o przekazanie do Wydawnictwa jednostronnego wydruku pracy (stosownie do wymaganej liczby recenzji: 1 lub 2 egz.). Zachęcamy, by ze złożeniem pracy do recenzji nie zwlekać do momentu przyznania przez Wydział środków na publikację. Recenzja wydawnicza może potrwać nawet kilka miesięcy („z urzędu” dajemy recenzentom 3 miesiące na zaopiniowanie pracy), warto więc zatroszczyć się o to, by w chwili rozstrzygania konkursów wydziałowych na finansowanie publikacji mieć już pracę zrecenzowaną i przygotowaną do przekazania do dalszego procesu wydawniczego.
 

Warunki recenzji
 

 1. Autor lub Redaktor naukowy składa do Redaktora serii wniosek o skierowanie pracy do recenzji wydawniczej. Liczba recenzentów zależy od ustaleń Wydziałowego Zespołu ds. Wydawniczych.

2. Redaktor serii wnioskuje do Wydziałowego Zespołu ds. Wydawniczych o wyznaczenie recenzenta bądź recenzentów i przesłanie pracy do recenzji.

3. Zespół wyznacza recenzenta pracy i kieruje ją do zaopiniowania przekazując do Wydawnictwa manuskrypt oraz dyspozycję zawarcia umowy z Recenzentem wraz z danymi  osobowymi i adresowymi recenzenta niezbędnymi do zawarcia umowy recenzyjnej a także wskazuje kwotę honorarium i źródło finansowania umowy recenzyjnej (MPK, ZFIN).

4. Wydawnictwo prowadzi obsługę administracyjną procesu recenzyjnego, tzn. wysyła do wskazanego recenzenta materiał wraz z dokumentami a następnie przekazuje Zespołowi otrzymaną recenzję.

5. Zespół – lub wyznaczona przez Zespół osoba – prowadzi korespondencję merytoryczną z Recenzentem.

6. Po otrzymaniu recenzji wydawniczej – Zespół podejmuje decyzję o publikacji i kieruje do Wydawnictwa pracę z określeniem jej fnansowania (PSP, ZFIN, kwota, termin graniczny wykorzystania środków) oraz trybu realizacji wydawniczej (praca planowa; praca w trybie „szybkiej ścieżki”; praca wydawana poza WUŚ – tu odrębna szczegółowa procedura regulowana zarządzeniem JM Rektora i przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, patrz zakładka: Publikuję poza WUŚ).

 

Prosimy Państwa o zwracanie się do właściwych Redaktorów serii wydawniczych o kierowanie Państwa prac do recenzji.