Średniowiecze Polskie i Powszechne

Informacje: 

1. Zasady ogólne

a) do druku przyjmowane są teksty oryginalne, wcześniej niepublikowane
b) teksty przyjmowane są do trzech podstawowych działów:
– artykuły naukowe
– materiały źródłowe
– recenzje
c) przyjmuje się artykuły w wersji papierowej oraz jednocześnie elektronicznej, obowiązkowo ze streszczeniem w języku polskim
d) przyjmujemy również teksty autorów zagranicznych, w językach obcych, z szerokim streszczeniem w języku polskim
e) teksty kierowane są do zewnętrznych recenzentów, specjalizujących się w badaniach danego okresu epoki średniowiecza
f) po otrzymaniu recenzji wydawniczej, autorzy zobowiązani są do poprawy tekstu i dokonania ewentualnych zmian wynikających z sugestii Recenzentów oraz do dostosowania zapisów bibliograficznych zgodnie z wymogami Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego
g) warunkiem publikacji tekstu, w którym zasugerowano poprawki, jest ich uwzględnienie przez autora
h) Redakcja zastrzega sobie prawo adiustowania nadesłanych tekstów
i) Redakcja stosuje sugerowane przez MNiSW procedury zabezpieczające oryginalność publikacji naukowych
j) na stronie wydawnictwa w zakładce Dla Autorów/Niezbędnik wydawniczy oraz Oświadczenia: https://wydawnictwo.us.edu.pl/?q=node/955, zamieszczone są oświadczenia, które musi złożyć Autor

2. Przesyłane do Redakcji teksty prosimy przygotowywać według poniższego schematu:

a) na początku pierwszej strony przesłanego tekstu należy umieścić:
– w przypadku artykułu i materiałów źródłowych w lewym górnym rogu imię i nazwisko autora
– w przypadku recenzji informację bibliograficzną dotyczącą recenzowanej książki (pełne imię i nazwisko autora, tytuł zgodnie z zapisem na stronie tytułowej, miejsce i rok wydania); imię i nazwisko autora recenzji prosimy umieścić pod jej treścią
b) teksty należy przesyłać na adres Redakcji w wersji papierowej i wersji elektronicznej, w pliku tekstowym (.doc, .docx, .rtf)
c) objętość artykułu nie powinna przekraczać półtora arkusza wydawniczego (ok. 60 000 znaków ze spacjami), recenzji – do pół arkusza wydawniczego (ok. 20 000 znaków ze spacjami)
d) przy wszystkich załączonych ilustracjach należy podać nazwisko autora, źródło, z którego pochodzą, nazwę instytucji, która udostępniła prawa autorskie
e) do przesłanych tekstów (z wyjątkiem recenzji) należy dołączyć streszczenie w języku polskim (obejmujące ok. 1500–2000 znaków ze spacjami)
f) przesłany materiał prosimy uzupełnić informacją o aktualnym adresie do korespondencji, numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej. W przypadku pracowników naukowych prosimy także o podanie nazwy i adresu uczelni macierzystej

3. Instrukcja wydawnicza

Tekst powinien zostać sformatowany według schematu podanego na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, zakładka Dla Autorów / Niezbędnik wydawniczy: https://wydawnictwo.us.edu.pl/files/active/0/03_Przyg.pdf

Przygotowanie wydruku komputerowego i ogólne wymagania techniczne:
Wydruk komputerowy prosimy przygotować jednostronnie na białym papierze formatu A4. Dla ułatwienia staraliśmy się dostosować nasze oczekiwania do standardu MS Word. Gorąco prosimy o przestrzeganie kilku zasad. Oto one:

Tekst główny:
Prosimy bardzo, by samemu nie składać tekstów „typograficznie”, nie włamywać ilustracji w tekst itd., gdyż podczas konwersji na programy drukarskie często powstają przekłamania, a ilustracja nie spełnia warunków technicznych. Prosimy, by cały – dokładnie opisany – materiał ilustracyjny był dołączony na oddzielnych stronach, a miejsce, w którym powinny się znaleźć materiały graficzne (tabele, rysunki, schematy, fotografie i in.), zostało zaznaczone ołówkiem na lewym marginesie. Inne oczekiwania dotyczące przygotowania tekstu:
– margines lewy 4 cm, bez równania do prawej strony;
– czcionka Times New Roman 12 punktów;
– interlinia 1,5 wiersza.
Prosimy również o:
– zaznaczanie kursywy (italic) i pogrubienia (bold);
– zaznaczanie wcięcia pierwszego wiersza kolejnych akapitów;
– numerowanie stron wedle domyślnego ustawienia edytora w obrębie całej pracy;
– wyraźne zaznaczenie stopni podrzędności tytułów, podtytułów itd., by nie powstał bałagan podczas redakcji technicznej.

4. Aparat naukowy

Przypisy należy przygotować według instrukcji znajdującej się na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Sląskiego, zakładka Dla Autorów / Przepisy na przypisy: https://wydawnictwo.us.edu.pl/?q=node/1293

Więcej praktycznych informacji patrz: www.wydawnictwo.us.edu.pl

W nadsyłanych tekstach Autorzy proszeni są o stosowanie skrótów według niniejszego wykazu:

ACCPActa capitulorum Cracoviensis et Plocensis selecta (1438–1523, 1438–1525). Wyd. B. Ulanowski. AKH. T. 6. Kraków 1891

ACIActa capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta. T. 1–3. Wyd. B. Ulanowski. Kraków 1902–1918

AGAD – Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

AGZAkta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tzw. Bernardyńskiego we Lwowie. T. 1–25. Wyd. O. Pietruski, X. Liske, A. Prochaska. Lwów 1868–1935

AKH – „Archiwum Komisji Historycznej [Polskiej] Akademii Umiejętności”

AKP – „Archiwum Komisji Prawniczej [Polskiej] Akademii Umiejętności”

Akta unjiAkta unji Polski z Litwą 1385–1791. Wyd. S. Kutrzeba, W. Semkowicz. Kraków 1932

AMetrKra – Archiwum Kurii Metropolitarnej w Krakowie

ANKr – Archiwum Narodowe w Krakowie

AnnalesJoannis Dlugossii Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae. Lib. 1–11. Ed. S. Gawęda. Warszawa 1997; lib. 11–12. Ed. J. Wyrozumski. Warszawa 2000–2008

AOfKr – Acta Officialatus Cracoviensis w AMetrKra

AP – Archiwum Państwowe

ASArchiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie. T. 1–7. Wyd. Z.L. Radzimiński, P. Skobielski, B. Gorczak. Lwów 1887–1910

ASPAkta Stanów Prus Królewskich. T. 1–7. Wyd. K. Górski, M. Biskup, I. Janosz-Biskupowa. Toruń 1955–Warszawa 1986

BCzart – Biblioteka Czartoryskich w Krakowie

BJ – Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

BN – Biblioteka Narodowa w Warszawie

BOssol – Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

BPBullarium Poloniae. T. 1–6. Wyd. S. Kuraś, I. Sułkowska-Kurasiowa. Romae–Lublin 1982–1998

BPAN – Biblioteka PAN (z podaniem miasta)

BurgKrakBurgrabiowie zamku krakowskiego XIIIXV wieku. Spisy. Oprac. W. Bukowski. Kórnik 1999

CDBohCodex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae. T. 1. Hrsg. G. Friedrich. Praha 1907 i następne tomy

CDHungCodex diplomaticus Hungariae eclesiasticus ac civilis. Ed. G. Fejér. T. 1. Budae 1829 i następne tomy

CDPrussCodex diplomaticus Prussicus. Urkundensammlung zur ältern Geschichte Preussens. T. 1–6. Hrsg. J. Voigt. Königsberg 1836–1861

CDSilCodex diplomaticus Silesiae. T. 1–36. Breslau 1856–1936

CDSRCodex diplomaticus Saxoniae Regiae. T. 1. Leipzig 1889

CECodex epistolaris saeculi decimi quinti. T. 1–3. Wyd. A. Sokołowski, J. Szujski, A. Lewicki. Kraków 1876–1894

CP-H – „Czasopismo Prawno-Historyczne”

CVCodex epistolaris Vitoldi magni ducis Lithuaniae 1376–1430. Wyd. A. Prochaska. Kraków 1882

Daniłowicz – Daniłowicz I.: Skarbiec dyplomatów papieskich, cesarskich, królewskich. T. 1–2. Wyd. J. Sidorowicz. Wilno 1860–1862

DKMazDokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII w. Wyd. B. Ulanowski. AKH IV. Kraków 1888

DogielCodex diplomaticus regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae. Ed. M. Dogiel. T. 1–4. Wilnae 1758–1764

DSZKDokumenty sądu ziemskiego krakowskiego (1302–1453). Wyd. Z. Perzanowski. Wrocław 1971

FRBFontes Rerum Bohemicarum. T. 1–5. Pragae 1871–1893

HruszewskiMateriali do istorii suspil’no-političnich i ekonomičnich vidnosin zachidnoj Ukraini. Wyd. M. Gruševs’kij. „Zapiski Naukovego Tovarystva im. Ševčenka” 1905 (L’viv 1906). T. 63–64

InventariumInventarium omnium et singulorum privilegiorum […] in Archivo Regni in arce Cracoviens. Wyd. E. Rykaczewski. Lutetiae ParisiorumBeroliniPosnaniae 1862

JHRegesta historico-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198–1525. T. 1–2. Hrsg. E. Joachim, W. Hubatsch. Göttingen 1948–1950

KDKKKodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej św. Wacława. T. 1–2. Wyd. F. Piekosiński. Kraków 1874–1883

KDKWKodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej. T. 1. Z. 1. Wyd. J. Fijałek, W. Semkowicz. Kraków 1932

KDLKodeks dyplomatyczny Litwy. Wyd. E. Raczyński. Wrocław 1845

KDMKodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 1–4. Wyd. F. Piekosiński. Kraków 1876–1905

KDMazKodeks dyplomatyczny księstwa mazowieckiego. Wyd. J.T. Lubomirski. Warszawa 1863

KDmKKodeks dyplomatyczny miasta Krakowa. Cz. 1–4. Wyd. F. Piekosiński. Kraków 1879–1882

KDPCodex diplomaticus Poloniae. T. 1–3. Wyd. L. Rzyszczewski, A. Muczkowski. Warszawa 1847–1858; T. 4. Wyd. M. Bobowski. Warszawa 1887

KDSilKodeks dyplomatyczny Śląska. T. 1–3. Wyd. K. Maleczyński, A. Skowrońska. Wrocław 1956–1964

KDWKodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 1–4. Wyd. I. Zakrzewski. Poznań 1877–1881; T. 5. Wyd. F. Piekosiński. Poznań 1908; T. 6. Wyd. A. Gąsiorowski, H. Kowalewicz. WarszawaPoznań 1982; T. 7. Wyd. A. Gąsiorowski, R. Walczak. WarszawaPoznań 1985; T. 8–10. Wyd. A. Gąsiorowski, T. Jasiński. WarszawaPoznań 1989–1993; T. 11. Wyd. A. Gąsiorowski, T. Jasiński, T. Jurek, I. Skierska. Poznań 1999

KHKM – „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”

KnigiKnigi Polskoj Koronnoj Metriki XV st. T. 1. Księga nr 10 z lat 1447–1454. Wyd. A. Masłowski, W. Graniczny. W: Monumenta iuris. T. 2. Warszawa 1914

KTynKodeks dyplomatyczny klasztoru tynieckiego. Wyd. W. Kętrzyński, S. Smolka. Lwów 1875

KUJCodex diplomaticus Universitatis Studii Generalis Cracoviensis. T. 1–5. Wyd. Ż. Pauli. Kraków 1870–1900

Kw. Hist. – „Kwartalnik Historyczny”

KZSPKatalog zabytków sztuki w Polsce

LB – (Długosz Jan) Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis. T. 1–3. Wyd. A. Przeździecki. W: Opera omnia. T. 7–9. Kraków 1883–1884

LBSLehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seiner einzelnen Fürstenthümer im Mittelalter. Hrsg. C. Grünhagen, H. Markgraf. T. 1–2. Leipzig 1881–1883

LECLiv-, Est- und Curländisches Urkundenbuch nebst Regesten. Hrsg. F.G. von Bunge. [Abt. 1] Bd. 1–11; [Abt. 2] Bd. 1–3. RevalMoskau 1853–1914

LitesLites ac res gestae inter Polonos Oridemque Cruciferorum. Wyd. 1. T. 1–3. Wyd. T. Działyński. Poznań 1855–1856; Supplementum. Oprac. Z. Celichowski. Poznań 1880; Wyd. 2. T. 1–2. Wyd. I. Zakrzewski; T. 3. Wyd. J. Karwasińska. Poznań 1890Warszawa 1935; Wyd. 3. T. 1. Wyd. H. Chłopocka. WrocławWarszawa 1970

MGH SMonumenta Germaniae Historica. Seria Scriptores. T. 1–31. Hannoverae 1826–1913

Mies. Her. – „Miesięcznik Heraldyczny”

MK – Metryka Koronna w AGAD

MPHMonumenta Poloniae Historica. T. 1–6. Lwów 1864Kraków 1893

MPHnMonumenta Poloniae Historica. Nova series. T. 114. Warszawa 1946–2008

MPVMonumenta Poloniae Vaticana. T. 1–6. Wyd. J. Ptaśnik; T. 8. Wyd. E. Długopolski; T. 9. Wyd. S. Szczur; T. 10. Wyd. M.D. Kowalski. Kraków 1913–2002.

MRPSMatricularum Regni Poloniae Summaria. T. 1–4, 5/1. Wyd. T. Wierzbowski; T. 5/2. Wyd. J. Płocha, A. Rybarski, I. Sułkowska-Kurasiowa. Warszawa 1905–1919, 1961

NKRKNajstarsze księgi i rachunki miasta Krakowa 1300–1400. Wyd. F. Piekosiński, J. Szujski. Kraków 1878

NKSNNajstarsza księga sądu najwyższego prawa niemieckiego na zamku krakowskim. Wyd. A. Kłodziński. Kraków 1936

Nowy KDMazNowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza. Cz. 2–3. Wyd. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś przy współudziale K. Pacuskiego i H. Wajsa. Wrocław 1989Warszawa 2000

PAU – Polska Akademia Umiejętności

ProchMatMateriały archiwalne wyjęte głównie z Metryki Litewskiej od 1348 do 1607 r. Wyd. A. Prochaska. Lwów 1890

PrUBPreußisches Urkundenbuch. Hrsg. R. Philippi, P.K. Woelky, A. Seraphim, N.G. Elwert, M. Hein, E. Maschke, H. Koeppen, C. Conrad. T. 1–5. KönigsbergMarburg 1882–1971

Prz. Hist. – „Przegląd Historyczny”

PSBPolski słownik biograficzny

Rachunki Jagiełły i JadwigiRachunki dworu króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi z lat 1388–1420. Wyd. F. Piekosiński. Kraków 1896

RAUhf – „Rozprawy (Polskiej) Akademii Umiejętności, Wydział Historyczno-Filozoficzny”

RBMRegesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. T. 4–6. Ed. J. Emler, B. Mendl, M. Lihnartová. Pragae 1892–1954

RHer – „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”

Rocz. Hist. – „Roczniki Historyczne”

Rocz. TNT – „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu”

RocznikiJana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Ks. 1–12. Tłum. J. Mrukówna. Warszawa 1981–2006

RślRegesty śląskie. Red. W. Korta. T. 1–5. Wrocław 1975–1992

SHGKrSłownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu. Cz. 1–4. Oprac. W. Bukowski, J. Kurtyka, J. Laberschek, A. Marzec, Z. Leszczyńska-Skrętowa, F. Sikora, J. Wiśniewski, M. Wilamowski, M. Wolski, M. Zdanek. WrocławKraków 1980–2015

SPPPStarodawne prawa polskiego pomniki

SPPP IIStarodawne prawa polskiego pomniki. T. 2: Z ksiąg rękopiśmiennych dotąd nie użytych, głównie zaś z ksiąg dawnych sądowych ziemskich i grodzkich ziemi krakowskiej. Wyd. A.Z. Helcel. Kraków 1870

SPPP VII/2Starodawne prawa polskiego pomniki. T. 7. Cz. 2: Inscriptiones clenodiales ex libris iudicialibus palatinatus Cracoviensis. Wyd. B. Ulanowski. Kraków 1885

SPPP VIIIStarodawne prawa polskiego pomniki. T. 8: Antiquissimi libri iudiciales terrae Cracoviensis. Wyd. B. Ulanowski. Kraków 1884–1886

SPPP X Starodawne prawa polskiego pomniki. T. 10: Libri formularum saeculi XVmi. Wyd. B. Ulanowski. Kraków 1888

SRPrusScriptores rerum Prussicarum. T. 3. Hrsg. T. Hirsch, M. Töppen, E. Strehlke. Leipzig 1866

SRSScriptores rerum Silesiacarum. T. 1–37. Breslau 1864–1893

St. Hist. – „Studia Historyczne”

St. Źr. – „Studia Źródłoznawcze”

SUbSchlesisches Urkundenbuch. T. 1–6. Hrsg. H. Appelt, W. Irgang. KölnMünchen 1963–1998

TP – Teki A. Pawińskiego

TP IIIVKsięgi sądowe łęczyckie (1385–1419). Wyd. A. Pawiński. Warszawa 1897–1898

TP VIIKsięgi sądowe brzesko-kujawskie. Wyd. J.K. Kochanowski. Warszawa 1905

UBUrkundliche Beiträge zur Geschichte des Hussitenkrieges. Hrsg. F. Palacky. T. 1–2. Praha 1873

UrzCentrUrzędnicy centralni i nadworni Polski XIV–XVIII wieku. Spisy. Red. A. Gąsiorowski. Kórnik 1992

UrzŁęczUrzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy XIII–XV wieku. Spisy. Oprac. J. Bieniak, A. Szymczakowa. Wrocław 1985

UrzMpUrzędnicy małopolscy XII–XV wieku. Spisy. Oprac. J. Kurtyka, T. Nowakowski, F. Sikora, A. Sochacka, P.K. Wojciechowski, B. Wyrozumska. Wrocław 1990

UrzMpUzupUzupełnienia do spisów urzędników małopolskich XII–XVIII wieku. Oprac. W. Bukowski, A. Falniowska-Gradowska, W. Kłaczewski, J. Kurtyka, F. Sikora. W: Burgrabiowie zamku krakowskiego XIII–XV wieku. Spisy. Oprac. W. Bukowski. Kórnik 1999

UrzPodUrzędnicy podolscy XIV–XVIII wieku. Oprac. E. Janas, W. Kłaczewski, J. Kurtyka, A. Sochacka. Kórnik 1998

UrzRusUrzędnicy województwa ruskiego XIV–XVIII wieku. Spisy. Oprac. K. Przyboś. Wrocław 1987

UrzWpUrzędnicy wielkopolscy XII–XV wieku. Spisy. Oprac. M. Bielińska, A. Gąsiorowski, J. Łojko. Wrocław 1985

WeiseDie Staatsverträge des Deutschen Ordens in Preussen im 15. Jahrhundert. T. 1–3. Hrsg. E. Weise. Königsberg 1939Marburg 1966

Zap. Hist. – „Zapiski Historyczne”

Zapiski sandomierskieZapiski sądowe województwa sandomierskiego 1395–1444. Wyd. F. Piekosiński. AKP. T. 8. Cz. 1. Kraków 1907

ZDKKZbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej. Cz. 1–2. Wyd. S. Kuraś. Lublin 1965–1973

ZDMZbiór dokumentów małopolskich. Cz. 1–8. Wyd. S. Kuraś, I. Sułkowska-Kurasiowa. KrakówWrocław 1962–1975

ZDMogZbiór dyplomów klasztoru mogilskiego przy Krakowie. Wyd. E. Janota. Kraków 1865

ZDPaulZbiór dokumentów zakonu oo. paulinów w Polsce. T. 1. Wyd. J. Fijałek; T. 2. Wyd. J. Zbudniewek. Kraków 1938–Warszawa 2004

ZfO – „Zeitschrift für Ostforschung“

ZNUJ – „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”

 

Zapraszając do publikowania w „Średniowieczu Polskim i Powszechnym”, informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 40 punktów za publikacje przedstawiane na łamach naszego Czasopisma w nowej liście czasopism punktowanych.