Magdalena Christ

Magdalena Christ, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Zainteresowania badawcze: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, a w szczególności indywidualizacja procesu kształcenia uczniów, teoria inteligencji wielorakich H. Gardnera, neurodydaktyka, diagnoza i rozwijanie zdolności uczniów, nauczanie w aspekcie twórczym, edukacja teatralna, drama, edukacja społeczno-przyrodnicza, pedagogika przygody, edukacja demokratyczna, diagnoza i terapia dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Wybrane publikacje: autorka kilkunastu artykułów i rozdziałów w monografiach naukowych, np. Nauczyciel jako realizator indywidualizacji procesu kształcenia, [w:] L. Preuss-Kuchta, E. Murawska (red.), Relatywizowanie w edukacji. Wybrane ujęcia (Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012); Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów jako wyzwanie edukacyjne w XXI wieku, „Colloquium” Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej, Gdynia 2013, nr 1; Developing the directional abilities through individualization of the educational process, „Journal of educational & social research” 2013, vol. 3, No. 7. [05.02.2015]