Leszek Małczak

Leszek Małczak – dr hab., kierownik Zakładu Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, redaktor naczelny czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich”. Badacz literatur południowosłowiańskich, zajmuje się przede wszystkim literaturą i kulturą chorwacką. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół: fenomenu regionalizmu, chorwacko-polskich i polsko-chorwackich kontaktów kulturalnych, komparatystyki literackiej i kulturowej oraz historii, teorii i praktyki przekładu. Opublikował m.in. monografie: Wiatr w literaturze chorwackiej. O figurze literackiej wiatru w XIX- i XX-wiecznym piśmiennictwie chorwackim strefy śródziemnomorskiej (Poznań 2004) i Croatica. Literatura i kultura chorwacka w Polsce w latach 1944–1984 (Katowice 2013). Jest współredaktorem m.in. wyboru współczesnego dramatu serbskiego Serbska ruletka. Dramat serbski po 1995 roku. Wybór tekstów (Katowice 2011) i wyboru współczesnego dramatu chorwackiego Kroatywni. Dramat chorwacki po 1990 roku. Wybór tekstów (Katowice 2012), a także monografii Chorwacja lat siedemdziesiątych XX wieku. Kultura–—język–literatura (Katowice 2010) oraz Chorwacja lat osiemdziesiątych XX wieku. Kultura–język–literatura (Katowice 2011).