Krystyna Faliszek

Krystyna Faliszek, doktor socjologii w Studium Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zajmuje się m.in. problematyką polityki społecznej, socjologią problemów społecznych, społeczeństwa obywatelskiego i społeczności lokalnych, psychologią społeczną. [16.09.13]

Ostatnie publikacje:

-           K. Wódz, K. Faliszek, A. Karwacki, M. Rymsza (red.): Nowe priorytety i tendencje w polityce społecznej – wokół integracji i aktywizacji zawodowej. Akapit, PTPS, PTS, Toruń 2012.

-           K. Faliszek: Gmina górnicza jako podmiot polityki społecznej. „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” 2011, Tom 2, s. 164-176

-           K. Faliszek: Niedostatek w okresie socjalizacji pierwotnej jako czynnik marginalizacji społecznej. [w:]
D. Trawkowska (red.): Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę. Akapit, Toruń 2011.

-           K. Faliszek: Diagnoza w pomocy społecznej i pracy socjalnej – wyzwania dla edukacji i polityki aktywizacji. [w:] Piątek K., Szymańska-Zybertowicz K. (red.): Profesjonalna praca socjalna. Nowy paradygmat czy niedokończone zadanie? Akapit, Toruń 2011.

-           K. Faliszek: Uwagi do dyskusji o skuteczności polskiej pomocy społecznej. „Problemy Polityki Społecznej”, Nr 13-14/2010.