Aldona K. Uziębło

Aldona K. Uziębło, doktor habilitowany nauk biologicznych, adiunkt w Katedrze Geobotaniki i Ochrony Przyrody na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.
 

Jest członkiem Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego, w którym w latach 1998–2001 pełniła funkcję sekretarza.
 

Wykazuje szerokie zainteresowania naukowe od autekologii gatunku Petasites kablikianus, którym zajmuje się od ponad 20 lat, po sukcesję roślinności na terenach popowodziowych, monitoring ekosystemów leśnych znajdujących się pod wpływem antropopresji, ochronę przyrody w planowaniu przestrzennym oraz ochronę zieleni na terenach miejskich.
 

Jest autorką i współautorką ponad 40 publikacji naukowych i popularno-naukowych oraz współwykonawcą 15 projektów naukowych finansowanych przez KBN, Ministerstwo Środowiska, WFOŚiGW oraz UE, w tym ogólnoeuropejskiego projektu LIFE+ (ENVEUROPE), mającego na celu ocenę jakości środowiska i wpływających na nie czynników w całej Europie – sieć LTER jako zintegrowany system monitoringu ekosystemów.
 

Wybrane publikacje:

Petasites kablikianus as a pioneer species and its abilities to colonise initial habitats / Petasites kablikianus jako gatunek pionierski i jego możliwości kolonizowania siedlisk inicjalnych (Wyd. UŚ, Katowice 2011). [31.07.2014]