Cieszyński Almanach Pedagogiczny

Opis charakterystyka tytułu (profil naukowy, cele, grupa docelowa, zasięg, etc.): „Cieszyński Almanach Pedagogiczny" redagowany jest przez Instytut Nauk o Edukacji, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Uniwersytet Śląski – wbrew przymiotnikowi „cieszyński” nie jest czasopismem regionalnym czy lokalnym. „Cieszyński Almanach Pedagogiczny" jest jako periodyk (rocznik) o tematyce ogólnopedagogicznej, otwarty na szeroko rozumianą współpracę z przedstawicielami myśli pedagogicznej kraju, państw ościennych i innych. Tytułem swym wskazuje jedynie na miejsce redagowania i wydawania, nawiązując do najstarszych tradycji kształcenia nauczycieli w tej części Polski (nieprzerwanie od 1776 roku), a także do publikacyjnych tradycji pedagogicznych związanych z wiekiem XIX (ukazywania się od 1892 roku do roku 1939 „Miesięcznika Pedagogicznego" – pierwszego polskiego czasopisma pedagogicznego na Śląsku, wydawanego przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne w Cieszynie, a poświęconego szkolnictwu, nauczycielom oraz współpracy rodzicó ze szkołą).
Celem periodyku jest także promowanie dorobku „cieszyńskiej pedagogiki” – kształtowanej w warunkach typowego pogranicza, z wszelkimi dla takich środowisk konsekwencjami i uwarunkowaniami wpływającymi zarówno na jej jakość, cechy charakterystyczne, jak i uniwersalizm.
Każdy numer planowany jest, pod względem tematycznym, jako odrębny tom, poświęcony konkretnej problematyce (jak np. pedagogika ogólna, historia i teoria wychowania, edukacja humanistyczna i nauki pomocnicze pedagogiki, pedagogika specjalna, edukacja filozoficzno-społeczna, dydaktyka i pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, edukacja kulturalna, edukacja obywatelska, pedagogika alternatywna).
Periodyk ma na celu tworzenie forum naukowego, które sprzyja nie tylko rozwijaniu nauk pedagogicznych, ale i upowszechnianiu kultury pedagogiki o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym.