Lucjan Kozielski

Lucjan Kozielski – jest absolwentem Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie a następnie Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Po ukończeniu studiów podjął pracę w charakterze projektanta w biurze „Energoprojekt” biorąc udział w pracach projektowych Elektrowni Atomowej w Żarnowcu. Od 1990, rozpoczął pracę na Uniwersytecie Śląskim w Zakładzie Elektroceramiki Funkcjonalnej na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach. Nawiązał współpracę międzynarodową z dr. F. Clemensem z EMPA Duebendorf w ramach której realizowane są prace magisterskie zakładu w Szwajcarii. Dodatkowo  współpracuje z profesorem R. Nowakiem z Nordic Hysitron Laboratory w Helsinkach a półroczny staż naukowy na zaproszenie Fińskiej Akademii Nauk w tamtejszej instytucji pozwolił na opanowanie technik badawczych wykorzystujących nanoindentację jak i mikroskopię sił atomowych. W pracy zajmuje się wykorzystaniem transformatorów piezoelektrycznych jako detektorów pola magnetycznego i natężenia światła. Był kierownikiem projektu badawczego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego celem było otrzymanie materiałów inteligentnych o zróżnicowanej funkcjonalności i określeniem korelacji pomiędzy parametrami przetwarzania energii a natężeniem światła i pola magnetycznego. Systematyczny charakter badań pozwolił na publikację wyników w 16 czasopismach z listy filadelfijskiej i 3 zastrzeżeniach patentowych. [27.08.2012]