SERIE WYDAWNICZE

Biblioteka Pisarzy Antycznych

- wiodąca dyscyplina naukowa serii: literaturoznawstwo,
- redaktor serii: dr hab. Tomasz Sapota, prof. UŚ
- kontakt: tomasz.sapota@us.edu.pl
- opis serii: W serii ukazują się monograficzne opracowania tekstów rzymskich i greckich, nietłumaczonych dotąd na polski lub słabo znanych z przestarzałego przekładu. Obok naukowego studium dzieła oraz obszernego komentarza, każdy tom zawiera tekst oryginalny w postaci naukowej, nowatorskiej edycji lub krytycznego odczytania wzorcowych wydań dzieła. W każdym tomie znajduje się też współczesne polskie tłumaczenie antycznego utworu. Celem serii jest udostępnienie polskim odbiorcom ważnych dzieł klasycznych w nowoczesnym, krytycznym odczytaniu.

.

Kultury i Literatury Mniejsze

- wiodąca dyscyplina naukowa serii: literaturoznawstwo,
- redaktor serii: dr hab. Leszek Drong, prof. UŚ,
- kontakt: leszek.drong@us.edu.pl
- opis serii: W serii publikowane są prace naukowe poświęcone tematyce kultur i literatur mniejszościowych oraz postzależnościowych, a także tych społeczności lub wspólnot językowych i kulturowych, o których wiedza i świadomość czytelnika może być znikoma ze względu na status peryferyjny, „zaledwie” regionalny (w odróżnieniu od np. narodowego). Przykładem takiej kultury mogłaby być kultura szkocka lub katalońska jako odrębne zarówno pod względem tożsamości historycznej, jak i w dużym stopniu językowej.

.

Medioznawstwo / Media i kultura

- wiodąca dyscyplina naukowa serii: nauki o kulturze i religii
- redaktorzy serii: dr Anna Maj, dr Michał Derda-Nowkowski
- kontakt: anna.maj@us.edu.pl
- opis serii: Seria pokazująca wpływ nowych technologii komunikacyjnych na kulturę i społeczeństwo, a zwłaszcza na codzienność komunikacyjną człowieka i pojawienie się nowych wzorów kultury (cyberkultury).  Książki publikowane w serii znajdą odbiorców wśród kulturoznawców i medioznawców, badaczy komunikacji oraz teoretyków i praktyków sztuki nowych mediów, estetyków, projektantów komunikacji i interakcji, teoretyków informacji, a także dziennikarzy.

 

Musica-Score

- wiodąca dyscyplina naukowa serii: sztuki muzyczne,
- redaktor serii: dr Agnieszka Kopińska 
- kontakt: agnieszka.kopinska@us.edu.pl
- opis serii: Seria Musica - Score specjalizuje się w opracowaniach partytur muzycznych. Tematyka obejmuje szerokie spektrum form, rodzajów (muzyka instrumentalna, wokalna zarówno solistyczna, jak i kameralna oraz symfoniczna i chóralna) i gatunków muzycznych (muzyka klasyczna, jazz, folklor, awangarda muzyczna i in.), ze szczególnym uwzględnieniem twórczości kompozytorów związanych z ośrodkiem cieszyńskim. W ramach Serii przewiduje się również publikację efektów prac badawczych pracowników naukowych Instytutu Sztuk Muzycznych w Cieszynie, dotyczących specyfiki kultury muzycznej pogranicza (w szczególności lokalnego ruchu śpiewaczego) oraz muzyki źródeł i rekonstrukcji źródeł historycznych (a zwłaszcza w zakresie unikatowych zbiorów muzyki religijnej, specyficznej dla terenów Śląska Cieszyńskiego). Seria umożliwi również opracowanie i rozpowszechnienie specjalistycznych publikacji o profilu pedagogicznym, obejmujących zbiory muzyczne dla szkół, instytucji edukacyjnych i ośrodków kultury, jak np. kompozycje dla zespołów i grup muzycznych działających w ramach ruchu amatorskiego. Zakłada się rozbudowanie serii Musica o dalsze ogniwa, które obejmą także różnego rodzaju publikacje teoretyczne z zakresu muzyki. Ze względu na uniwersalny język muzyki, publikacje Serii Musica – Score będą mogły zaistnieć w gronach międzynarodowych.

Nowa edukacja

- wiodąca dyscyplina naukowa serii: pedagogika, filozofia, literaturoznawstwo,
- redaktor serii: dr hab. Marta Tomczok, prof. UŚ 
- kontakt: marta.tomczok@us.edu.pl
- opis serii: Seria tematyczna o charakterze interdyscyplinarnym, poświęcona nowym koncepcjom teoretycznym i praktycznym w edukacji. Obejmuje niezbyt obszerne ( ok.150 stron) publikacje o charakterze naukowo-eseistycznym, które proponują i wypróbowują nowe koncepcje edukacyjne lub/też filozofują o nowym kształceniu . Poza książkami pracowników Uniwersytetu Śląskiego, serię wzbogacą przekłady. 

 

Oikos. Komparatystyka literacka i kulturowa

- wiodące dyscypliny naukowe serii: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo,
- redaktorka serii: prof. dr hab. Aleksandra Kunce,
- kontakt: aleksandra.kunce@us.edu.pl
- opis serii: Komparatystyka wyrasta z chęci uznania powinowactwa sztuk. Ten trop pozwala na wiązanie porządków kulturowych, wirtualnych śladów i fragmentów tekstów kultury, powracających obrazów, idei, doświadczeń, więzi, miejsc i przemian, aby prowadzić dialog z domem, miejscem, tym, co okoliczne i wędrowne. Oikos, jako zadanie dla poszukiwań komparatystycznych, wiąże miejsce z byciem na uboczu, w ruchu oddalania się od centrum i pochopnej wiedzy/władzy, jest powrotem do doświadczenia tego, co bliskie i dalekie jednocześnie, w obliczu splątanych okoliczności, w których jest konstruowana nasza tożsamość.

 

Phantasticus

- wiodąca dyscyplina naukowa serii: literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii (szczególnie w zakresie filmoznawstwa)
- redaktor serii: dr hab. Katarzyna Gadomska, prof. UŚ,
- kontakt: katarzyna.gadomska@us.edu.pl
- opis serii: Phantasticus jest serią tematyczną, w której mogą być wydawane monografie, indywidualne i zbiorowe, poświęcone szeroko rozumianej fantastyce: grozie, horrorowi, fantasy, fantastyce naukowej, nadnaturalności w literaturze i kinie. Phantasticus chce być platformą wymiany refleksji nad teorią klasycznej i współczesnej fantastyki w ujęciu interdyscyplinarnym i transmediatycznym. Phantasticus zaprasza do publikacji badaczy w/w zjawisk — literaturoznawców neofilologów, polonistów oraz krytyków kinowych.

 

Zapowiedzi nowych serii:

Biblioteka Przekładów Literatur Słowiańskich
Dziennikarstwo i Komunikacja Medialna
Edytorstwo Naukowe
Historia i Teoria Kultury
Historia Polski Ludowej
Interdyscyplinarne Badania nad Humorem
Jednostki języka w systemie i w tekście
Językoznawstwo Słowiańskie
Laboratorium Kultury
Niemiecka literatura kobiet
Niemieckojęzyczni pisarze Górnego Śląska w przekładzie
Materiały Funkcjonalne
Miasto Metropolia
Studia Philosophica Silesiena
Współczesne badania nad dyskursem

 

[informacje o kolejnych seriach - w przygotowaniu]

 

W przypadku chęci powołania nowej serii wydawniczej prosimy o wypełnienie profilu tematycznej serii wydawniczej oraz przesłanie go na adres kolegium.wydawnicze@us.edu.pl.