Tomasz Kubin

Tomasz Kubin, doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce. Adiunkt w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kierownik Pracowni Integracji Europejskiej. Ukończył również studia podyplomowe na kierunku handel zagraniczny (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) oraz prawo Unii Europejskiej (Uniwersytet Jagielloński).

 

Zainteresowania badawcze: stosunki międzynarodowe, szczególnie integracja europejska (m.in. takie zagadnienia jak system instytucjonalny Unii Europejskiej, Unia Gospodarcza i Walutowa, stosunki zewnętrzne UE, zróżnicowanie integracji w UE, Polska w UE) oraz problematyka dotycząca Białorusi. Autor dwóch książek (Polityczne implikacje wprowadzenie unii walutowej w Europie, Katowice 2007 oraz Legitymizacja systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej, Katowice 2014) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach specjalistycznych (,,Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne", ,,Investigaciones Históricas. Época Moderna y Contemporánea”, ,,Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, ,,Polski Przegląd Dyplomatyczny”, ,,Progress in Economics Research”, ,,Przegląd Politologiczny”, ,,Przegląd Zachodni”, ,,Rocznik Integracji Europejskiej”, ,,Stosunki Międzynarodowe. International Relations”, ,,Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, ,,Studia Europejskie”, ,,Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, ,,Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych”, ,,Yearbook of Polish European Studies”) oraz w publikacjach zbiorowych.

 

Wybrane publikacje:

T. Kubin: Polityczne implikacje wprowadzenie unii walutowej w Europie. (Katowice 2007).

T. Kubin: Legitymizacja systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej. (Katowice 2014).

T. Kubin: ,,La isla verde” en el mar de la recesión? La economía de Polonia durante la crisis en comparación con otros países de la Unión Europea. ,,Investigaciones Históricas. Época Moderna y Contemporánea” 2014, nr 34.

T. Kubin: Sweden’s Accession to the Euro Area and the Principle of Sincere Cooperation in the European Union. ,,Yearbook of Polish European Studies” 2015, vol. 18.

T. Kubin: Still more united than diversified? Enhanced cooperation and the progressive process of differentiated integration in the European Union and its implications In: Progress in Economics Research. Vol. 35. Ed. A. Tavidze. (New York 2016). [06.04.2017]