Jacek Kaniewski

Jacek Kaniewski, pracownik Zakładu Historii Powszechnej XIX wieku w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego (Wydział Nauk Społecznych).

Zainteresowania badawcze koncentruje na zagadnieniach związanych z epoką nowożytnej Rzeczypospolitej. W polu zainteresowań autora znajdują się również zagadnienia parlamentaryzmu Rzeczypospolitej Szlacheckiej, numizmatyki i wybranych aspektach historii wojskowości.

Członkiem Stowarzyszenia Dawnej Broni i Barwy – Oddział Górnośląski im. Z. Fuińskiego w Katowicach, Polskiego Towarzystwa Historycznego – Oddział w Katowicach, Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego – Oddział  im. dr. W. Terleckiego w Częstochowie. [07.05.2013]

Wybrane publikacje:

Koszty produkcji dział w ludwisarni warszawskiej w świetle Rapportu i likwidacyi z ludwisarni JKMci i Rzeczypospolitey od Seymu 1780 roku do daty 20 lipca 1784 roku, [w:] „Wieki Stare i Nowe”, T. 4, red. I. Panic, M.W. Wanatowicz, Katowice 2005, s. 113–129.

Lwów miasto-forteca w świetle uchwał i instrukcji sejmików koronnych za panowania króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, [w:] „Rocznik Przemyski”, T. XLII, 2006, z. 4, Historia, s. 55–72.

Sapiehowie na sejmie 1690 roku, [w:] Sapiehowie – epoki Kodnia i Krasiczyna. Obrazy kultury politycznej, red. K. Stępnik, Lublin 2007, s. 349–369.

Sejmik halicki wobec problemów monetarnych w latach 1648–1668, [w:] Urzędy państwowe, organy samorządowe i kościelne oraz ich kancelarie na polsko-ruskim pograniczu kulturowym i etnicznym w okresie od XV do XIX wieku. Materiały polsko-ukraińskiej konferencji naukowej w Okunince koło Włodawy10–12 września 2007 roku, red. H. Gmiterek, J. Łosowski, Kraków 2010, s. 101–119.

Centy towarów orientalnych w Stambule w świetle „Rejestru sprawunków stambulskich z rejestru generalnego wszelkiey expensy wykonnotowany d. 20 9ris 1743-tio”, [w:] „Magazyn Numizmatyczny”, nr 37, Częstochowa 2012, s. 78–93.