Michał Kaczmarczyk

Michał Kaczmarczyk, politolog i literaturoznawca, pracownik naukowy Zakładu Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Redaktor naczelny półrocznika „Problemy Komunikacji Społecznej”, ukazującego się pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

 

Wybrane publikacje: autor i redaktor naukowy jedenastu książek o tematyce medioznawczej i politologicznej m.in. System medialny Irlandii, (Sosnowiec-Katowice 2009), Media w Zagłębiu Dąbrowskim. Tradycje i współczesność, (Sosnowiec 2010) oraz kilkudziesięciu artykułów w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych. [2010]