Agnieszka Kompała-Bąba

Agnieszka Kompała-Bąba, doktor habilitowany nauk biologicznych, w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Autorka licznych publikacji naukowych i doniesień konferencyjnych poświęconych roślinności naturalnej i antropogenicznej Wyżyny Śląskiej i Krakowsko-Częstochowskiej i jej ochronie.

 

Zainteresowania badawcze: geobotanika, ekologia roślinności, ochrona środowiska oraz energetyka odnawialna, roślinność terenów miejskich i przemysłowych oraz jej przekształcenia, ekologia gatunków obcych i ich rola w kształtowaniu zbiorowisk roślinnych, mechanizmy powstawania zbiorowisk roślinnych, procesy kolonizacji terenów poprzemysłowych oraz znaczenie terenów poprzemysłowych jako ostoi gatunków rzadkich.  

 

Wybrane publikacje: Abiotic and biotic factors affecting the diversity of ruderal vegetation (Silesian Uplands Poland) (Wyd. Sorus, Poznań 2013); Kompała-Bąba A., Bąba W. 2013. The spontaneous succession in a sand-pit – the role of life history traits and species habitat preferences. „Polish Journal of Ecology” 61(1): 13-22; Bąba W., Kurowska M., Kompała-Bąba A., Wilczek A., Długosz J., Szarejko I. 2012. Genetic diversity of the expansive grass Brachypodium pinnatum in a changing landscape: effect of habitat age. “Flora” 207(5): 346-353. [01.06.2015]