Justyna Dolińska

Justyna Dolińska, doktor nauk humanistycznych w Zakładzie Językoznawstwa Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują morfologię, składnię języka niemieckiego w ujęciu konfrontatywnym.

Wybrane publikacje: „Überlegungen zum Prädikativ“. W: Studia Linguistica XXX (2011), s. 57-80; „Inkorporierte Direktionale”. W: Kontroversen in der heutigen germanistischen Linguistik: Ansichten, Modelle, Theorien (2015), s. 153-161. [maj 2018]