Zbigniew Kantyka

Zbigniew Kantyka, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: historia. Pracownik Zakładu Teorii Polityki i Myśli Politycznej, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor szeregu publikacji z zakresu teorii polityki, historii myśli politycznej i metodologii badań politycznych.
Wybrane publikacje:

Z. Kantyka: Polish experiment 1980—1989 – revolution or transformation? Antinomies of transition from authoritarianism to democracy. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” (2014), T. 13.

Z. Kantyka: Zagadnienie mniejszości narodowych w filozofii i działalności politycznej Leona Wasilewskiego. „Chorzowskie Studia Polityczne” (2015), Nr 10.

Z. Kantyka: Geneza, założenia programowe i działalność Ruchu Pierestrojki w amerykańskiej nauce o polityce. „Ateneum. Polskie Studia Politologiczne” (2015), vol. 47.

j. Kantyka, Z. Kantyka: Oddani sprawie. Szkice biograficzne więźniów KL Auschwitz-Birkenau i uczestników przyobozowego ruchu oporu. T. II. (Poznań 2016). [06.04.2017]