Magdalena Pastuch

Magdalena Pastuch, doktor habilitowana nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajna w Zakładzie Leksykologii i Semantyki na Uniwersytecie Śląskim. Od roku 2012 pełni funkcję kierownika Zakładu Leksykologii i Semantyki. W latach 2012–2016 dyrektor Instytutu Języka Polskiego im. I. Bajerowej. Od roku 2016 prodziekan ds. Promocji i Współpracy z Otoczeniem na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Interesuje się przede wszystkim historią języka w wielu jej nurtach – począwszy od słowotwórstwa historycznego po semantykę i stylistykę historyczną.

 

Autorka dwóch monografii: Zmiany semantyczne i strukturalne czasowników odrzeczownikowych w polszczyźnie (Katowice 2000) oraz Ukryte dziedzictwo. Ślady dawnej leksyki w słownictwie dawnej polszczyzny (Katowice 2008). Jest także współautorką książki o słowotwórstwie czasowników staropolskich (Katowice 2005). Prowadzi badania nad leksyką historyczną, kształtowaniem się i zmiennością pojęć oraz procesami leksykalizacji i gramatykalizacji w polszczyźnie. Glottodydaktyka to drugi istotny kierunek badawczy rozwijany przez Magdalenę Pastuch. Jest autorką wielu artykułów poświęconych tej problematyce oraz współautorką podręcznika dla obcokrajowców. W latach 1998–2003 nauczała języka polskiego na Uniwersytecie w Turynie. W roku akademickim 2011/2012 pracowała jako visiting professor na Hankuk University of Foreign Studies w Seulu. [06.11.2018]