Krystyna Kleszczowa

Krystyna Kleszczowa, profesor doktor habilitowany, profesor zwyczajny w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Zakład Leksykologii i Semantyki). Od roku 1995 jest członkiem Komisji Słowotwórstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów; od 2007 roku – zastępcą przewodniczącego Prezydium Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk; jest także członkiem Komisji Teorii Języka (po przemianowaniu – Sekcji Teorii Języka) przy Komitecie Językoznawstwa PAN, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, członek Rady Naukowej Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie; członek Pracowni Semantyki i Pragmatyki przy Uniwersytecie Warszawskim. Członek komitetów naukowych 9 czasopism językoznawczych.

 

Zainteresowania badawcze: słowotwórstwo (zwłaszcza w ujęciu historycznym), semantyka historyczna, problemy teorii badań diachronicznych, polskie wyrażenia funkcyjne w ujęciu diachronicznym.

 

Wybrane publikacje: Autorka ponad 200 publikacji, m.in.: Ograniczenia semantyczne w procesie derywacji nazw narzędzi (Katowice 1981); Verba dicendi w historii języka polskiego. Zmiany znaczeń (Katowice 1989); Staropolskie kategorie słowotwórcze i ich perspektywiczna ewolucja. Rzeczowniki (Katowice 1998); Staropolskie derywaty przymiotnikowe i ich perspektywiczna ewolucja (Katowice 2003); Tajemnice dynamiki języka (Katowice 2012); Funkcyjne homonimy. W: OCMЬ ДECŠTЬ. Cбopник нayчныx cтaтeй к юбилею И. C. Улyxaновa. Mocквa ‹‹Азбуковник» 2015, c. 539–545; Przeszłość w teraźniejszości. Wyrażenia funkcyjne jako przechowalnia starych znaków i reguł językowych. W: Wyrażenia funkcyjne w perspektywie diachronicznej, synchronicznej i porównawczej. Red. K. Kleszczowa, A. Szczepanek (Katowice 2014). [16.03.2016]