Marian Kupka

Marian Kupka, doktor habilitowany profesor Uniwersytetu Śląskiego, kierownik Zakładu Technologii Materiałów Inżynierskich oraz kierownik studiów doktoranckich na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach. Autor i współautor 56 artykułów naukowych, 2 monografii, 2 podręczników dla studentów oraz 22 opracowań i ekspertyz na potrzeby przemysłu. Uczestnik 36 projektów badawczych. Wyniki opracowań praktycznych (np. nowa magnetyczna metoda pomiaru stopnia zużycia elementów instalacji przemysłowych) zostały wykorzystane oraz wdrożone m. in. w krajowym przemyśle azotowym i petrochemicznym. Do istotnych w skali światowej osiągnięć w pracy naukowej należą m. in.: wykazanie dominującego wpływu stopnia uporządkowania na charakterystyki odkształcania fazy międzymetalicznej FeAl, istotny wkład merytoryczny do dyskusji na temat mechanizmów odkształcania faz uporządkowanych oraz wykazanie możliwości optymalizacji technologii otrzymywania i przetwarzania aluminidków żelaza.

 

Zainteresowania badawcze: związki i zależności właściwości mechanicznych materiałów inżynierskich od ich struktury. [11.03.2015]