Średniowiecze Polskie i Powszechne. T. 8 (12)

red. Bożena Czwojdrak, red. Jerzy Sperka
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2016
ISSN: 
2080-492X
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
wyczerpany (wersja papierowa)
Liczba stron: 
372
Wymiary: 
240 mm × 168 mm × 21 mm
Oprawa: 
broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Numer pracy: 
PN 3551
Inne: 
tab., schem., kolorowe fot., ryc., ilustr., summ., Zsfg., streszcz.
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, tradycyjna papierowa, wydawnictwo ciągłe
Język: 
angielski, czeski, polski, ukraiński
29,40 zł

Opis

Wersja on-line

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:

Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

 

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

Średniowiecze Polskie i Powszechne. T. 8 (12) (całość)

01 Kult relikwii św. Waldeberta w opactwie w Luxeuil w X wieku w świetle "Miracula sanctorum Waldeberti et Eustasii"

02 Szlub anhlijs´koho prynca Edwarda Wyhnancia u konteksti jewropejs´koji polityky Jarosława Mudroho

03 From Charismatic Power to State Power: The Political History of Iceland 1096—1281

04 The Role of Honour in "Egils saga"

05 Vár lo˛g - Outlaw Communities from "Jómsvíkinga saga" to "Har?ar saga"

06 Ciekawość świata średniowiecznego dworzanina i klerka. Walter Map i jego peregrynacje w służbie Henryka II Plantageneta

07 Lew Daniłowicz i walka o tron krakowski w ostatniej ćwierci XIII wieku

08 Kilka uwag o powołaniu księcia Władysława Opolskiego na tron krakowski w 1273 roku

09 Cystersi na terenach, gdzie "bez rolników ziemia leżała lesista". Uwagi o działalności zakonu na tzw. pograniczach w Czechach, na Węgrzech i w Polsce (XII—XIII wiek)

10 Nowe spojrzenie na początki Będzina. Przyczynek do polityki miejskiej Kazimierza Wielkiego

11 Budowa sieci parafialnej archiprezbiteratu kozielskiego (w diecezji wrocławskiej) w średniowieczu

12 Pochodzenie Chodeckich herbu Ogon oraz ich związki rodzinne z Umieńskimi i Lubińskimi

13 Penitencjaria Apostolska — (nie)nowy obszar badań. Na marginesie ostatnich edycji źródłowych. Repertorium Poenitentiariae Germanicum. Bd. 9: Pius III. und Julius II. 1503—1513. Text und indices bearb. von

14 Kilka uwag historyka Wielkiego Księstwa Litewskiego do itinerarium Kazimierza Jagiellończyka. Grażyna Rutkowska: Itinerarium króla Kazimierza Jagiellończyka 1440—1492. Warszawa, Wydawnictwo Neriton, 2014

15 Jagiełło, Witold, Zofia Holszańska i polityka dynastyczna. Wioletta Zawitkowska - Walka polityczno-prawna o następstwo tronu po Władysławie Jagielle w latach 1424—1434. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu R

16 Ilona Matejko-Peterka: Książęta, pieczęcie i władza. Studium ze sfragistyki Piastów

17 Mezi periferií a centrem jagellonského světa. Registrum dvořanů knížete a krále Zikmunda I. Jagellonského z let 1493—1510. K vydání připravili Petr Kozák a Krisztina Rábai. Opava, Slezské zemské muzeum, 2

18 ?????? ???????: ?????????? ???????. ????????????? ????? ? ??????? ????????? ????????? ? 30-? ???? XV ????. ??????, ??????, 2015, ss. 712 (Adam Szweda)

19 Marek Mika: Górny Śląsk w dobie wojen husyckich. Przemyślidzi opawscy i raciborscy a rewolucja husycka. Kraków, Wydawnictwo Avalon, 2015, ss. 155 (Maciej Woźny)

20 Odkrycie reliktów środkowego filara gotyckiego kościoła św. Idziego w Krakowie. Sprawozdanie z interwencyjnego rozpoznania badawczego archeologicznego i architektonicznego z kwietnia 2015 roku

21 Rotunda na zamku w Cieszynie w świetle najnowszych badań — komunikat

22 Orient et Occident. Construction des identités en Europe médiévale. Sous la direction de Luminiţa Diaconu. Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2015, ss. 226; Dialogul civilizaţiilor. Interfere

23 Martin Čapský: Město pod vládou kazatelů. Charismatičtí náboženští vůdci ve střetu s městskou radou v pozdně středověkých českých korunních zemích. Praha, Argo, 2015, 200 s. (Edice každodenní život sv. 63

24 Kateřina Pražáková: Obraz Polsko-litevskeho státu a Ruska ve zpravodajství české šlechty (1450—1618). České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015, 324 s. (Monographia historica. Ed