Marian Gierula

Marian Gierula, doktor habilitowany nauk humanistycznych, Kierownik Zakładu Dziennikarstwa, adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa/ Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracę magisterską obronił w 1979 roku na Uniwersytecie Śląskim; pracę doktorką obronił w 1988 roku na Uniwersytecie Śląskim; pracę habilitacyjną obronił w 2001 roku na Rostowskim Państwowym Uniwersytecie (Rosja).

 

Zainteresowania badawcze: media i dziennikarstwo lokalne w Polsce i na świecie; typologia mediów lokalnych; transformacja polskiego systemu medialnego po 1989 roku; transformacja rosyjskiego systemu medialnego oraz krajów byłego ZSRR.

 

Wybrane publikacje:

M. Gierula: Местная периодическая печать Польши 1990- х гг.:типология, современное состояние и перспективы развити. (Ростов-на-Дону 2001).

M. Gierula: Polska prasa lokalna 1989—2000. Typologia i społeczne funkcjonowanie. (Katowice 2005).

M. Gierula (red.): Współczesny dziennikarz i nadawca. (Sosnowiec 2006).

M. Gierula, M. Wielopolska-Szymura (red.): Władza. Media. Polityka. (Katowice 2006).

M. Gierula M. Wielopolska-Szymura (red.): Środki masowego komunikowania a społeczeństwo. (Katowice 2006).

M. Gierula, Z. Oniszczuk (red.): Mało znane systemy medialne. (Sosnowiec 2007).

M. Gierula, Z. Oniszczuk (red.): Systemy medialne krajów bałkańskich. (Sosnowiec 2009).

M. Gierula (red.): Przemiany systemu medialnego. Polsko-rosyjskie spojrzenie, (Sosnowiec-Krasnodar-Sankt-Petersburg 2011).

M. Gierula, P. Szostok (red.): Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa. Tom 2. (Katowice 2012).

M. Gierula, M. Jachimowski (red.) Od dziennikarstwa tradycyjnego do mobilnego. (Sosnowiec 2014). [06.04.2017]