SERIE WYDAWNICZE

 

Biblioteka Pisarzy Antycznych

- wiodąca dyscyplina naukowa serii: literaturoznawstwo,
- redaktor serii: dr hab. Tomasz Sapota, prof. UŚ
- kontakt: tomasz.sapota@us.edu.pl
- opis serii: W serii ukazują się monograficzne opracowania tekstów rzymskich i greckich, nietłumaczonych dotąd na polski lub słabo znanych z przestarzałego przekładu. Obok naukowego studium dzieła oraz obszernego komentarza, każdy tom zawiera tekst oryginalny w postaci naukowej, nowatorskiej edycji lub krytycznego odczytania wzorcowych wydań dzieła. W każdym tomie znajduje się też współczesne polskie tłumaczenie antycznego utworu. Celem serii jest udostępnienie polskim odbiorcom ważnych dzieł klasycznych w nowoczesnym, krytycznym odczytaniu.

 

Dyskursy sztuk(i)

- wiodąca dyscyplina naukowa serii: nauki o sztuce,
- redaktor serii: dr Karolina Tomczak,
- kontakt: karolina.tomczak@us.edu.pl
- opis serii: Interdyscyplinarna seria tematyczna poświęcona jest dyskursowi/dyskursom na temat sztuk(i). Obejmuje problematykę sztuk plastycznych i muzykologii, ale także krytyki artystycznej, metodologii i socjologii sztuki, współczesnej ikonosfery i sztuki nowych mediów. Dotyczy monografii indywidualnych i zbiorowych, które proponują wyraźnie sprofilowaną problemowo wypowiedź (minidyskursy), jak i dookreślony interdyscyplinarnie dialog, zakładający także poznawczą polifoniczność. Postulowany dyskurs o sztuce zaleca odkrywczość badawczą, opartą na interpretacji, reinterpretacji i różnych perspektywach oglądu. Uwzględnia niezależny opis zjawisk twórczych należących do różnych okresów historycznych i kontekstowych uwarunkowań. Ideą serii jest zaprezentowanie unikatowości wielowymiarowej formuły dyskursu o sztuce/sztukach.

 

Fotografia, film, sztuka mediów

- wiodąca dyscyplina naukowa serii: fotografia, sztuki filmowe i teatralne,
- redaktor serii: prof. dr hab. Janusz Musiał,
- kontakt: karolina.tomczak@us.edu.pl
- opis serii: Tematyczna seria Fotografia, film, sztuka mediów stawia sobie za cel stworzenie kilkunastu pozycji książkowych, w których zostanie zaprezentowana analiza wybranych zjawisk i tendencji w obszarze fo-tografii, filmu, sztuki mediów. Celem realizacji projektu jest stworzenie antologii tekstów naukowych dotyczących medium fotografii w kontekście sztuki mediów, ze szczególnym uwzględnieniem medialnych, intermedialnych, transmedial-nych, nowomedialnych i postmedialnych kontekstów. Realizacja projektu łączy w sobie znaczenie naukowe, badawcze i edukacyjne. Na przykładzie wybranych prac, tendencji, nurtów, zjawisk, procesów technologicznych w ramach badań nastąpi zebranie, usystematyzowanie i opracowanie wiedzy z zakresu medium fotografii oraz jej interme-dialnych relacji z innymi mediami. Metodologia badawcza polega na zebraniu materiałów fotograficznych, przeprowadzeniu wywiadów z autorami, napisaniu naukowych tekstów krytycznych - analiz twórczości, które uwzględniałyby kontekst społeczny, estetyczny oraz technologiczny. Przedsięwzięcie zakłada współpracę pedagogów Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego, arty-stów praktyków i teoretyków z innych ośrodków z Polski oraz innych krajów. Umożliwi wymianę myśli, interpretację oraz analizę recepcji prac artystycznych. Kolejne tomy cyklu będą ważnym materiałem edukacyjnym w kontekście medium fotografii, filmu, sztu-ki mediów. Poszczególne tomy w serii: Wybrane konteksty współczesnej fotografii w Polsce (1947-2017) Fotografia jako przestrzeń kulturowa. Obraz – Media – Autor Fotografia – film. Wzajemne relacje Obserwacja i kreacja. Dokument i prawda w fotografii i filmie Realis versus virtualis. Transgresja i hybrydyzacja mediów Horyzonty fotografii Stany graniczne fotografii (1977-2022)

 

HiT Kultury (Historie i Teorie Kultury)

- wiodąca dyscyplina naukowa serii: nauki o kulturze i religii,
- redaktor serii: dr hab. Anna Gomóła, prof. UŚ
- kontakt: anna.gomóła@us.edu.pl
- opis serii: W serii ukazują się tomy poświęcone aspektowym i kontekstualnym – „nieklasycznym” historiom kultury, dla których teorie kultury (a nie np. historia powszechna) są zasadniczym punktem odniesienia. Chcemy publikować prace, które namysł nad obszarem badawczym, przedmiotem badania, ale i źródłem łączą z pogłębioną refleksją kulturologiczną, choć do współpracy zapraszamy nie tylko kulturoznawców.

 

Kultury i Literatury Mniejsze

- wiodąca dyscyplina naukowa serii: literaturoznawstwo,
- redaktor serii: dr hab. Leszek Drong, prof. UŚ,
- kontakt: leszek.drong@us.edu.pl
- opis serii: W serii publikowane są prace naukowe poświęcone tematyce kultur i literatur mniejszościowych oraz postzależnościowych, a także tych społeczności lub wspólnot językowych i kulturowych, o których wiedza i świadomość czytelnika może być znikoma ze względu na status peryferyjny, „zaledwie” regionalny (w odróżnieniu od np. narodowego). Przykładem takiej kultury mogłaby być kultura szkocka lub katalońska jako odrębne zarówno pod względem tożsamości historycznej, jak i w dużym stopniu językowej.

 

Latinitas

- wiodąca dyscyplina naukowa serii: literaturoznawstwo,
- redaktor serii: dr hab. Anna Kucz, prof. UŚ,
- kontakt: anna.kucz@us.edu.pl
- opis serii: Seria o charakterze interdyscyplinarnym poświęcona tekstom powstałym w języku łacińskim, współtworzącym tradycję klasyczną, jak i poklasyczną. W serii Latinitas mają możliwość publikowania specjaliści z różnych dyscyplin, w ramach których prowadzą badania nad literaturą łacińską, w  której krystalizuje się poczucie cywilizacyjnej więzi, opartej na humanitas litterarum Romana.

 

Medioznawstwo / Media i kultura

- wiodąca dyscyplina naukowa serii: nauki o kulturze i religii
- redaktorzy serii: dr Anna Maj, dr Michał Derda-Nowkowski
- kontakt: anna.maj@us.edu.pl
- opis serii: Seria pokazująca wpływ nowych technologii komunikacyjnych na kulturę i społeczeństwo, a zwłaszcza na codzienność komunikacyjną człowieka i pojawienie się nowych wzorów kultury (cyberkultury).  Książki publikowane w serii znajdą odbiorców wśród kulturoznawców i medioznawców, badaczy komunikacji oraz teoretyków i praktyków sztuki nowych mediów, estetyków, projektantów komunikacji i interakcji, teoretyków informacji, a także dziennikarzy.

 

Musica-Score

- wiodąca dyscyplina naukowa serii: sztuki muzyczne,
- redaktor serii: dr Agnieszka Kopińska 
- kontakt: agnieszka.kopinska@us.edu.pl
- opis serii: Seria Musica - Score specjalizuje się w opracowaniach partytur muzycznych. Tematyka obejmuje szerokie spektrum form, rodzajów (muzyka instrumentalna, wokalna zarówno solistyczna, jak i kameralna oraz symfoniczna i chóralna) i gatunków muzycznych (muzyka klasyczna, jazz, folklor, awangarda muzyczna i in.), ze szczególnym uwzględnieniem twórczości kompozytorów związanych z ośrodkiem cieszyńskim. W ramach Serii przewiduje się również publikację efektów prac badawczych pracowników naukowych Instytutu Sztuk Muzycznych w Cieszynie, dotyczących specyfiki kultury muzycznej pogranicza (w szczególności lokalnego ruchu śpiewaczego) oraz muzyki źródeł i rekonstrukcji źródeł historycznych (a zwłaszcza w zakresie unikatowych zbiorów muzyki religijnej, specyficznej dla terenów Śląska Cieszyńskiego). Seria umożliwi również opracowanie i rozpowszechnienie specjalistycznych publikacji o profilu pedagogicznym, obejmujących zbiory muzyczne dla szkół, instytucji edukacyjnych i ośrodków kultury, jak np. kompozycje dla zespołów i grup muzycznych działających w ramach ruchu amatorskiego. Zakłada się rozbudowanie serii Musica o dalsze ogniwa, które obejmą także różnego rodzaju publikacje teoretyczne z zakresu muzyki. Ze względu na uniwersalny język muzyki, publikacje Serii Musica – Score będą mogły zaistnieć w gronach międzynarodowych.

 

Nowa edukacja

- wiodąca dyscyplina naukowa serii: pedagogika, filozofia, literaturoznawstwo,
- redaktor serii: dr hab. Marta Tomczok, prof. UŚ 
- kontakt: marta.tomczok@us.edu.pl
- opis serii: Seria tematyczna o charakterze interdyscyplinarnym, poświęcona nowym koncepcjom teoretycznym i praktycznym w edukacji. Obejmuje niezbyt obszerne ( ok.150 stron) publikacje o charakterze naukowo-eseistycznym, które proponują i wypróbowują nowe koncepcje edukacyjne lub/też filozofują o nowym kształceniu. Poza książkami pracowników Uniwersytetu Śląskiego, serię wzbogacą przekłady. 

 

Oikos. Komparatystyka Literacka i Kulturowa

- wiodące dyscypliny naukowe serii: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo,
- redaktorka serii: prof. dr hab. Aleksandra Kunce,
- kontakt: aleksandra.kunce@us.edu.pl
- opis serii: Komparatystyka wyrasta z chęci uznania powinowactwa sztuk. Ten trop pozwala na wiązanie porządków kulturowych, wirtualnych śladów i fragmentów tekstów kultury, powracających obrazów, idei, doświadczeń, więzi, miejsc i przemian, aby prowadzić dialog z domem, miejscem, tym, co okoliczne i wędrowne. Oikos, jako zadanie dla poszukiwań komparatystycznych, wiąże miejsce z byciem na uboczu, w ruchu oddalania się od centrum i pochopnej wiedzy/władzy, jest powrotem do doświadczenia tego, co bliskie i dalekie jednocześnie, w obliczu splątanych okoliczności, w których jest konstruowana nasza tożsamość.

 

Phantasticus

- wiodąca dyscyplina naukowa serii: literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii (szczególnie w zakresie filmoznawstwa)
- redaktor serii: dr hab. Katarzyna Gadomska, prof. UŚ,
- kontakt: katarzyna.gadomska@us.edu.pl
- opis serii: Phantasticus jest serią tematyczną, w której mogą być wydawane monografie, indywidualne i zbiorowe, poświęcone szeroko rozumianej fantastyce: grozie, horrorowi, fantasy, fantastyce naukowej, nadnaturalności w literaturze i kinie. Phantasticus chce być platformą wymiany refleksji nad teorią klasycznej i współczesnej fantastyki w ujęciu interdyscyplinarnym i transmediatycznym. Phantasticus zaprasza do publikacji badaczy w/w zjawisk — literaturoznawców neofilologów, polonistów oraz krytyków kinowych.

 

Praca Socjalna

- wiodąca dyscyplina naukowa serii: nauki socjologiczne,
- redaktor serii: dr hab. Krystyna Faliszek, dr hab. Sabina Pawlas-Czyż
- kontakt: krystyna.faliszek@us.edu.pl; sabina.pawlas-czyz@us.edu.pl
- opis serii: Seria Praca Socjalna to miejsce dla prac poświęconych szeroko rozumianym problemom społecznym, problemom pracy socjalnej - jej metodyce, innowacyjnym sposobom działania, a także zagadnieniom profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego, problemom polityki społecznej - zwłaszcza w wymiarze lokalnym - oraz szeroko pojętym zagadnieniom pomocy i wsparcia w aspekcie zarówno indywidualnym czy grupowym, jak i całych społeczności lokalnych. Interdyscyplinarność pracy socjalnej pozwala bardzo szeroko zakreślić profil publikacji w Serii, czyniąc ją atrakcyjną dla autorów reprezentujących różnorodne dziedziny nauki i jednocześnie dla bardzo zróżnicowanego grona odbiorców. Zarówno jako dyscyplina naukowa jak i praktyczne działanie praca socjalna pozostaje w ścisłych związkach z innymi dyscyplinami, takimi jak polityka społeczna, socjologia, psychologia, pedagogika, prawo, etyka i wiele innych. Mamy nadzieję, że Seria - podobnie jak kiedyś Biblioteka Pracownika Socjalnego - przyciągnie autorów podejmujących teoretyczne rozważania nad pracą socjalną, polityką społeczną, pomocą społeczną, trzecim sektorem, jak i zainteresowanych badaniami empirycznymi w tych obszarach.

 

Studia Philosophica Silesiensia

- wiodąca dyscyplina naukowa serii: filozofia,
- redaktor serii: dr hab. Dariusz Kubok, prof. UŚ
- kontakt: dariusz.kubok@us.edu.pl
- opis serii: Seria poświęcona jest zagadnieniom filozoficznym w szerokim zakresie ich powiązania z innymi problemami naukowymi. W szczególności w ramach serii publikowane będą pozycje filozoficzne, historyczno-filozoficzne, przekłady dzieł filozoficznych, edycje krytyczne, a także interdyscyplinarne studia o najwyższym poziomie naukowym. Seria ta ma promować zarówno dzieła o klasycznej budowie i strukturze argumentacji, jak i nowatorskie oraz oryginalne propozycje wydawnicze. Główną ideą serii jest publikowanie prac podejmujących kluczowe problemy filozoficzne w wymiarze teoretycznym, ale także ich praktyczne aplikacje. Powstanie nowej serii wydawniczej stanowić ma impuls rozwojowy dla nowych i odważnych filozoficznych poszukiwań oraz analiz.

 

Sztuka reżyserii. Sztuka operatorska

- wiodąca dyscyplina naukowa serii: sztuki filmowe i teatralne,
- redaktor serii: dr Jarosław Świerszcz, prof. UŚ
- kontakt: jaroslaw.swierszcz@us.edu.pl
- opis serii: Pozycje z serii podejmują wybrane przez autorów problemy sztuki reżyserskiej i operatorskiej, które winny składać się na spójny obraz dzieła jakim jest projekt audiowizualny. Seria poświęcona jest wybranym aspektom sztuki operatorskiej oraz reżyserskiej w filmie fabularnym, dokumentalnym, telewizyjnym, w sztuce wideo-artu i narracji wizualnej w przestrzeni cyfrowej.

 

Zapowiedzi nowych serii:

 • Biblioteka Przekładów Literatur Słowiańskich
 • Dziennikarstwo i Komunikacja Medialna
 • Edytorstwo Naukowe
 • Historia i Teoria Kultury
 • Historia Polski Ludowej
 • Interdyscyplinarne Badania nad Humorem
 • Jednostki języka w systemie i w tekście
 • Językoznawstwo Słowiańskie
 • Laboratorium Kultury
 • Niemiecka literatura kobiet
 • Niemieckojęzyczni pisarze Górnego Śląska w przekładzie
 • Materiały Funkcjonalne
 • Miasto Metropolia
 • Współczesne badania nad dyskursem
   

[informacje o kolejnych seriach - w przygotowaniu]

 

W przypadku chęci powołania nowej serii wydawniczej prosimy o wypełnienie profilu tematycznej serii wydawniczej oraz przesłanie go na adres kolegium.wydawnicze@us.edu.pl.