Piotr Bogalecki

Piotr Bogalecki, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, adiunkt w Katedrze Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Opublikował monografie: „Niedorozmowy”. Kategoria niezrozumiałości w poezji Krystyny Miłobędzkiej (Warszawa 2011, Nagroda Narodowego Centrum Kultury za najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze) oraz Szczęśliwe winy teolingwizmu. Polska poezja po roku 1968 w perspektywie postsekularnej (Kraków 2016). Współredagował książki zbiorowe: Umaszynowienie (Szczecin 2009), Drzewo Poznania. Postsekularyzm w przekładach i komentarzach (Katowice 2012), Więzi wspólnoty. Literatura – religia – komparatystyka / The Ties of Community. Literature, Religion, Comparative Studies (Katowice 2013) oraz Polytropos. Na drogach Tadeusza Sławka. Tracing Tadeusz Sławek’s Routes (Katowice 2016). Autor artykułów poświęconych teorii literatury, myśli postsekularnej oraz literaturze współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem poezji lingwistycznej. [12.2017][R]