Marcin Maciołek

Marcin Maciołek, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego. W latach 2009–2011 pracownik Instytutu Języka Polskiego UŚ. Zainteresowania badawcze: rozwój zasobu leksykalnego polszczyzny współczesnej i historycznej, wpływ techniki na ewolucję języka (zwłaszcza oddziaływanie rzeczywistości elektronicznej na język polski i zachowania komunikacyjne Polaków), historia i gramatyka historyczna języka polskiego, glottodydaktyka polonistyczna (przede wszystkim nauczanie wymowy polskiej cudzoziemców).
Wybrane publikacje: Obrazki do kształtowania percepcji słuchowej oraz wymowy cudzoziemców uczących się języka polskiego (Katowice 2018), U źródeł słów (Katowice 2017), Na tropie form i znaczeń słów (Katowice 2015), Kształtowanie się nazw owadów w języku polskim. Procesy nominacyjne a językowy obraz świata (Katowice 2013), Głoski polskie. Przewodnik fonetyczny dla cudzoziemców i nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego (Katowice 2012, wyd. drugie uzupełnione – 2014, wyd. trzecie rozszerzone – 2018; współautorstwo: Jolanta Tambor), Tęczowa gramatyka języka polskiego w tabelach, cz. 1 i 2 (Katowice 2009, 2010, 2012, wyd. scalone – 2016). Współredaktor tomów zbiorowych Ruch w języku – język w ruchu (Katowice 2012), Granice w języku – język w granicach (Katowice 2014) oraz Społeczność w języku – język w społeczności (Katowice 2019). Członek redakcji półrocznika „Postscriptum Polonistyczne”. [14.09.2019]

Lista publikacji