Monika Frania

Monika Frania, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (2011); magister pedagogiki (2005) oraz politologii na specjalności dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2007) na Uniwersytecie Śląskim; obecnie adiunkt w Katedrze Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

Jej zainteresowania badawcze skoncentrowane są wokół problematyki szeroko rozumianych mediów oraz edukacji i wpisują się w nurt pedagogiki medialnej. Ponadto naukowe poszukiwania dotyczą min.: komunikacji, nowych technologii w nauczaniu i uczeniu się, kompetencji informacyjno-medialnych dzieci i młodzieży oraz kulturowo-społecznych kontekstów mediów. [20.04.2013]