Lidia Zacharko

Lidia Zacharko, profesor doktor habilitowany, pracownik naukowo-dydaktyczny – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego i profesor zwyczajny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, radca prawny oraz członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.

 

Zainteresowania badawcze: prawo administracyjne materialne, działalność gospodarcza samorządu terytorialnego, nauka administracji i organizacji pracy administracyjno-biurowej, organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej w Polsce, jak i w innych krajach europejskich; a także problemy ogólnoteoretyczne z zakresu prawa gospodarczego publicznego i prawa administracyjnego.

 

Wybrane publikacje: autorka ponad 120 publikacji naukowych. W ramach problematyki prawa administracyjnego część dorobku naukowego dotyczy zagadnień prawno-porównawczych, tj. modelu samorządu terytorialnego we Francji: „Entrepreneurskiego in Municipalities” w: Problems of the funelioning of lokale self covenement „Ekonomie on Environmental Studidies” No 4/2003, „Modele samorządu terytorialnego w wybranych krajach europejskich (Francja)” w: Zarys ustroju samorządu lokalnego i terytorialnego pod redakcją M. Baron Wiaterek, E. Knosali, L. Zacharko, (Wyd. Politechniki Śl., Gliwice 2009). „Reformy ustroju terytorialnego we Francji” w: Model ustroju samorządu gminnego w wybranych krajach europejskich pod redakcją Lidii Zacharko (Katarzyna Płonka Bielenin, Tomasz Moll), s. 19-48, (DIFIN, Warszawa 2013). „Rada Ministrów” w: Organizacja prawna administracji publicznej pod redakcją Lidii Zacharko, s. 88-132 (Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013). W problematyce prawa administracyjnego jako znaczącą pozycję stanowi monografia Strefy specjalne w prawie administracyjnym, (wyd. GWSH, Katowice 2012) oraz praca zbiorowa „Administracyjno-prawna ochrona rynku (mechanizmów rynkowych)” w: Prawna ochrona obrotu gospodarczego pod redakcją Stanisławy Kalus, (LexixNexis, Warszawa 2011). Współautor podręczników akademickich z zakresu administracyjnego materialnego: red. E. Smoktunowicz, Zarys prawa administracyjnego (zagadnienia wybrane), s. 177-198, (wyd. Fundacja Pro Veritate, Białystok 2003). Ważna  część dorobku dotyczy  nauki administracji i biurotechniki w administracji: Elementy nauki administracji, (Kolonia Limited, Wrocław 2002); Organizacja pracy administracyjno-biurowej (zagadnienia prawne), (Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej, Bielsko-Biała 2005). Odnośnie problematyki samorządu terytorialnego, a w szczególności jego funkcji gospodarczej, opublikowała monografię Prywatyzacja zadań publicznych – studium administracyjno-prawne, (Wyd. UŚ, Katowice 2000) oraz szereg artykułów związanych przede wszystkim z prywatyzacją zadań publicznych i instrumentami administracyjno-prawnymi wspierania przedsiębiorczości komunalnej. [16.03.2016]