Agnieszka Bangrowska (Bakalarz)

Agnieszka Bangrowska, doktor nauk chemicznych w Zakładzie Ochrony i konserwacji zbiorów bibliotecznych/Instytut Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

 

Zainteresowania badawcze: badania w kierunku zastosowania nowej generacji biocydów w jednostkowej ochronie konserwatorskiej zabytkowych obiektów bibliotecznych czyli wprowadzenie nowych substancji o biologicznej aktywności stosowanych w dezynfekcji co pozwoli na wyeliminowanie stosowanych w praktyce konserwatorskiej środków o wysokim zagrożeniu toksykologicznym i dyskomforcie zapachowym. Ponadto wyraźnie przedłużą zakres stosowania środków o nowy obszar w sytuacji kiedy wykazują one zanikającą aktywność, będącym ubocznym efektem występowania zjawisk odpornościowych.

 

Wybrane publikacje:

Agnieszka Bakalarz: Morfologia książki „Bibliotheca  Nostra” (Katowice, 2011 nr 4 (26)), s. 40-51.

 

Agnieszka Bakalarz: Normalizacja w zakresie warunków przechowywania zbiorów w archiwach i bibliotekach „Bibliotheca  Nostra” (Katowice, 2013 nr 4 (34)), s. 110-115.

 

Agnieszka Bakalarz: Zagrożenia mikrobiologiczne osób zatrudnionych w bibliotekach oraz ich użytkowników. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy” (Katowice, 2009),s. 17-23.

 

Agnieszka Bakalarz: Ochrona i konserwacja zbiorów. Bibliotekarstwo (2013). Praca zbiorowa pod redakcją prof. Anny Tokarskiej.

 

Agnieszka Bakalarz: Chromatografia w badaniu książki zabytkowej. (2013) Wyd. Uniwersytet Śląski.

 

Agnieszka Bakalarz: Wybrane techniki chromatograficzne w badaniu książki zabytkowej. „Bibliotheca Nostra” (Katowice, 2009, nr 2 (18)), s. 74-79.

 

Agnieszka Bangrowska (Bakalarz): Microbial assessment of the conservation status of the selected library collections from the Skałeczna Library in Kraków.„Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Zarz. Ochr. Pr. Katow.” (Nr 1 (2015)) s. 30-37.

 

Agnieszka Bangrowska (Bakalarz): Zastosowanie chromatografii gazowej do badania naturalnego procesu starzenia się papierów pochodzących z Biblioteki Jasnogórskiej. „Camera Separatoria”(2015, nr 2), s. 159-178.

 

Agnieszka Bangrowska: Możliwości zastosowania substancji grzybobójczych z praktyki rolniczej do zwalczania Penicillium chrysogenum jako modelowego rodzaju grzyba bytującego w zbiorach bibliotecznych. „Toruńskie Studia Bibliologiczne” (Toruń, 2017, nr 1 (18)).

 

Agnieszka Bangrowska: Wprowadzenie nowej generacji biocydów jako środków chemicznych do dezynfekcji zabytkowej kolekcji bibliotecznej.”Biblioteka Nostra”(Katowice, 2017, nr1 (47)), s. 114-124.

 

Bangrowska Agnieszka: Tebuconazole is a new substance used to protect selected library resources from roman sanguszki library. (Tebukonazol jako nowa substancja zastosowana do ochrony wybranych zasobów bibliotecznych pochodzących z biblioteki Romana Sanguszki).”Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” (Lublin, 109 (2018)), s. 9-17.

 

Agnieszka Bangrowska: Zastosowanie epoksykonazolu do dezynfekcji wybranego obiektu XVI-wiecznego pochodzącego z kolekcji Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie. “Forum bibliotek Medycznych”(Łódz, 2017, Nr 1 (19)), s. 242-251. [6.11.2018]