Małgorzata Suchacka

Małgorzata Suchacka, doktor habilitowany nauk społecznych, adiunkt w Zakładzie Socjologii Rozwoju Instytutu Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Współpracowała z University of Aberdeen realizując program w ramach Konsorcjum SENSOR finansowanego w ramach VI – tego Ramowego Projektu Europejskiego. Odbyła staże zagraniczne w ramach programu ERAZMUS w Republice Czeskiej i na Słowacji. W latach 2010–2012 była kierownikiem ministerialnego projektu badawczego nr 3355/B/H03/2010/38 pt.: „Region przemysłowy jako "region uczący się" – socjologiczne uwarunkowania przekształceń na przykładzie województwa śląskiego”. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Regional Studies Association, a także członkiem krajowej sekcji RSA – w Warszawie. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, pełniła funkcję skarbnika oddziału katowickiego w latach 2004–2013. Jest członkiem Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice.

 

Wybrane publikacje: autorka ponad 70 artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach specjalistycznych. Jej prace publikowane są w czasopismach krajowych i zagranicznych. Prezentowała swoje prace na licznych konferencjach zagranicznych i krajowych. [20.07.2016]