Ilona Fajfer-Kruczek

Ilona Fajfer-Kruczek, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej/Instytutu Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika o specjalności Praca socjalna i pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, a także studia podyplomowe: Pedagogika specjalna w zakresie Oligofrenopedagogiki, Menadżer projektów naukowo-wdrożeniowych oraz  liczne kursy i szkolenia w tym: Kurs języka migowego I i II stopnia dla pracowników służb społecznych, Kurs kwalifikacyjny z socjoterapii; studia doktoranckie z Socjologii. Uczestniczyła w międzynarodowych transgranicznych projektach naukowo-społecznych, projektach unijnych oraz diagnostycznych projektach w środowisku lokalnym,  także w charakterze eksperta i trenera.


Zainteresowania badawcze Autorki oscylują wokół społecznych  i kulturowych aspektów funkcjonowania społecznego osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, a także niedostosowania społecznego, problematyki pracy penitencjarnej, terapii, rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz resocjalizacji. [24.11.2014]