Monika Sułkowska

Monika Sułkowska – jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Od wielu lat zajmuje się współczesnymi problemami szeroko pojętej frazeologii i bada różne aspekty zjawiska frazeologizacji w językach naturalnych. Monika Sułkowska opublikowała w 2003r. monografię pt. Séquences figées. Étude lexicographique et contrastive. Question d’équivalence, w której między innymi prezentuje zagadnienia frazeologii kontrastywnej oraz kwestię międzyjęzykowej ekwiwalencji frazeologizmów. Jest także autorką słownika frazeologicznego pt. Od stóp do głów, czyli o częściach ciała i jego atrybutach. Polsko-francusko-hiszpańsko-włoski słownik wyrażeń, który ukazał się w 2005r.

Monika Sułkowska opublikowała również szereg artykułów naukowych, których tematem są przede wszystkim zagadnienia takie jak:

  • analizy porównawcze związków frazeologicznych w różnych językach naturalnych;
  • aspekty semantyczne i składniowe wyrażeń skostniałych: pojęcie i granice związku frazeologicznego, znaczenie literalne i przenośne, referencja frazeologizmów, itp.;
  • międzyjęzykowa ekwiwalencja frazeologizmów, przysłów oraz idiomów;
  • frazeologia i jej wytwory w procesach przekładu;
  • związki frazeologiczne w dydaktyce języków obcych;
  • kształcenie tłumaczy i przyszłych nauczycieli języków obcych w zakresie związków frazeologicznych ;
  • frazeodydaktyka i frazeotranslacja jako nowe obszary badawcze językoznawstwa stosowanego.

Ponadto Monika Sułkowska jest także autorką podręcznika akademickiego adresowanego do studentów języka francuskiego stosowanego i filologii romańskiej, pt. Czasy i tryby we francuskich zdaniach podrzędnych, który ukazał się drukiem w 2007 r. [2012]