Antoni Barciak

Antoni Barciak - emerytowany profesor w Instytucie Historii UŚ, były Pełnomocnik Rektora ds. Archiwum Uniwersytetu Śląskiego. Historyk mediewista, zajmujący się dziejami Królestwa Czech w średniowieczu i stosunkami polsko-czeskimi, a także średniowiecznymi i wczesnonowożytnymi dziejami Śląska. Wraz z zespołem opracowuje i wydaje Atlasy historyczne miast Górnego Śląska oraz wraz z dr. K. Müllerem z Opawy Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku.

[marzec 2018]