Beata Gałan

Beata Gałan, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. Adiunkt w Zakładzie Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego. Specjalista w zakresie glottodydaktyki.

 

Zainteresowania badawcze: proces uczenia się/nauczania języków obcych, a szczególnie wykorzystanie technik informacyjnych i komunikacyjnych w kształceniu językowym, uwarunkowania oraz specyfika metod i technik kształcenia na odległość, społeczne aspekty wirtualnej przestrzeni edukacyjnej oraz metodyczna koncepcja kursów e-learningowych.

 

Wybrane publikacje: „Przykłady zastosowania metod i technik kształcenia na odległość w pracy z uczniem o szczególnych zdolnościach językowych” w: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (t. 2.), pod red.: A. Guzy, B. Niesporek-Szamburska (Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP). «L’évaluation en langues étrangères via la plateforme d’apprentissage Moodle: questions pratiques » w: Ocenianie i pomiar biegłości językowej. Wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne, pod red.: D. Gabryś-Barker, R. Kalamarz (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego). [21.04.2017]