Walerian Pańko

Walerian Pańko, w stosunkowo krótkiej 27-letniej pracy naukowej Profesor Walerian Pańko opublikował 80 prac naukowych, w tym 4 monografie, oraz 76 mniejszych opracowań, w tym 6 opublikowanych za granicą. Był promotorem w 1 zakończonym przewodzie doktorskim oraz wypromował ok. 200 magistrantów i dyplomantów. W 1975 r. został przyjęty w poczet członków Sekcji Prawa Instytutu Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katowickiego Oddziału PAN, w latach następnych Komitetu Redakcyjnego „Studiów Prawniczych”, Komitetu Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN, Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Równolegle z pracą naukową i dydaktyczną Profesor Walerian Pańko pełnił ważne i odpowiedzialne funkcje w służbie publicznej. Był doradcą NSZZ „Solidarność” i NSZZ „Solidarność Rolników Indywidualnych”. Uczestniczył w obradach porozumienia rzeszowsko-ustrzyckiego (styczeń 1981-luty 1982). W stanie wojennym był internowany. Uczestniczył w negocjacjach „okrągłego stołu” w podzespołach do spraw rolnictwa oraz do spraw samorządu terytorialnego. Był członkiem, ekspertem i doradcą Społecznej Rady Legislacyjnej NSZZ „Solidarność” (przewodniczył zespołowi prawa rolnego). Był członkiem Komisji ds. ustawodawstwa rolnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości. W 1989 r. Profesor został wybrany posłem na Sejm I kadencji z Katowic i Mysłowic. Był przewodniczącym sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego, członkiem Komisji Konstytucyjnej i Komisji Ustawodawczej, a także członkiem Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego – Koła Posłów Niezależnych. Był jednym z założycieli Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. W maju 1991 r. został wybrany na stanowisko Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1979), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1990), pośmiertnie w 2009 r. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Honorową Odznaką za zasługi dla Samorządu Terytorialnego (2015).  [14.10.2016]