Marek Job

Marek Job, absolwent filologii klasycznej na Uniwersytecie Śląskim. Niniejsza publikacja poświęcona zagadnieniu antycznej teologii solarnej jest wynikiem grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki. Uczestniczył także w projekcie badawczym dotyczącym obecności wątków związanych z Dionizosem w polityce religijnej rzymskich cesarzy; wyniki jego pracy zostały opublikowane w tomie zbiorowym Dionysus and Politics. Constructing authority in the Greco-Roman World (Routledge 2021). [25.01.2022]