Anna Chorążewska

Anna Chorążewska, doktor nauk prawnych w zakresie prawa konstytucyjnego, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka prac poświęconych problematyce systemu sprawowania władzy, w tym w szczególności polskiej prezydenturze. Przedmiotem zainteresowań Autorki są materie związane z konstytucyjnym statusem jednostki w państwie oraz ochroną służących jej praw i wolności. Aktualnie zainteresowania Autorki oscylują wokół zagadnień związanych z konstytucyjnym statusem samorządu terytorialnego w Polsce oraz prawem własności intelektualnej. [20.09.2018]