Małgorzata Baron-Wiaterek

Małgorzata Baron-Wiaterek, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalność: nauki o polityce, profesor nadzwyczajny Politechniki Śląskiej. Pracownik Zakładu Administracji i Podstaw Zarządzania Instytutu Zarządzania, Administracji i Logistyki Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

 

Zainteresowania badawcze: problematyka zatrudnienia, analizowana w ramach różnych płaszczyzn, w tym prawnych, ustrojowych i organizacyjnych. Autorka monografii i artykułów naukowych poświęconych tym zagadnieniom.

 

Wybrane publikacje:

M. Baron-Wiaterek: Polityka zatrudnienia Unii Europejskiej. Skutki dla Polski. (Katowice 2003).

M. Baron-Wiaterek: Instytucjonalno-prawne aspekty rynku pracy i promocji zatrudnienia. (Warszawa 2008).

M. Baron-Wiaterek, E. Knosala, L. Zacharko (red.): Zarys ustroju samorządu lokalnego i regionalnego. (Gliwice 2009).

M. Baron-Wiaterek, P. Horosz, T. Szewc (red.): Podstawy ochrony własności intelektualnej. (Gliwice 2013). [12.04.2017]