Andrzej Radziewicz-Winnicki

Andrzej Radziewicz-Winnicki, profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk humanistycznych. Obecnie zatrudniony w Uniwersytecie Zielonogórskim, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, Katedra Pedagogiki Społecznej. Członek Prezydium Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2012-2015) oraz Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych (2013–2016). Poprzednie miejsce zatrudnienia – Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Katedra Pedagogiki Społecznej. Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej w latach 1981–2010.

Zainteresowania naukowe: pedagogika społeczna, socjologia wychowania, socjologia/pedagogika zmiany społecznej. [04.03.2013]

Niektóre prace wydane poza Wydawnictwem Uniwersytetu Śląskiego:

 1. Przyczyny płynności załogi robotniczej, „Przegląd Informacji Techniczno – Ekonomicznych” 1971, nr 4,

 2. Pedagog i pedagogika w przemyśle, Warszawa 1978, Instytut Wydawniczy CRZZ,

 3. Methodological Solutions in the Pedagogical Research on Identification Processes, Joensuu 1984, Joensun Yliopisto, (Finlandia),

 4. Modernizacja niedostrzeganych obszarów rodzimej edukacji, Katowice 1995, Wyd. „Śląsk”,

 5. Emeryci i renciści wobec sytuacji społecznego ubóstwa (w świetle ocen badanych zamieszkałych na terenie GOP w województwie katowickim), Katowice 1997, Wyd. „Śląsk”,

 6. Tradition and Reality in Educational Etnography of Post-Communist Poland. Essays in Sociology of Education and Social Pedagogy, Frankfurt am Main – Berlin – Bern – New York – Paris – Wien 1998, Peter Lang GmbH, (Niemcy),

 7. Modernizacja niedostrzeganych obszarów rodzimej edukacji. Tom szkiców. Wydanie drugie poszerzone, Kraków 1999, Oficyna Wydawnicza „Impuls”,

 8. Oblicza zmieniającej się współczesności. (Szkice z pedagogiki społecznej, etnografii edukacyjnej i socjologii transformacji), Kraków 2001, Oficyna Wydawnicza „Impuls”,

 9. Podręczny słownik terminów z zakresu nauk o wychowaniu: angielsko – niemiecko – polski, Wiedeń – Katowice 2001, „Śląsk” sp. zoo Wydawnictwo Naukowe, s. 208 (współautorzy: Renate Seebauer, Elżbieta Górnikowska-Zwolak),

 10. Ryzyko transformacyjne nowego ładu społeczno – edukacyjnego. (Wypisy wybranych tekstów z socjologii wychowania oraz socjologii transformacji z lat: 1989–2003), Katowice 2004, Wyd. ŚWSzZ im. Gen. J. Ziętka, (współautor: Adam Roter),

 11. Społeczeństwo w trakcie zmiany. Rozważania z zakresu pedagogiki społecznej i socjologii transformacji, Gdańsk 2004, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,

 12. Social and Educational Problems. The Case of Poland at the Background of EU Accession), Katowice 2005, Wyd. ŚWSzZ im. Gen. J. Ziętka, (współautorzy: Ewa Bielska, Adam Roter),

 13. Pedagogika Społeczna (w obliczu realiów codzienności), Warszawa 2008, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, (dodruk: Warszawa 2009, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne),

Skrypty:

 1. Wybrane zagadnienia z socjologii pracy, Chorzów 1976. Wyd. Ośrodka Doskonalenia Kadr Kierowniczych i Specjalistycznych,

 2. Zagadnienia etyki zawodowej, Chorzów 1976, Wyd. Ośrodka Doskonalenia Kadr Kierowniczych i Specjalistycznych,

Prace pod redakcją naukową:

 1. Pedagogika społeczna u schyłku XX wieku. Zagadnienia wybrane. Praca zbiorowa – wraz z wyborem tekstów – pod red. A. Radziewicza-Winnickiego, Wyd. ZSMP – Press,

 2. Educational problems in postcommunist countries. Ed. by A. Radziewicz-Winnicki “Journal of Thought” 1992, vol. 27, Nos. 3 and 4, (USA),

 3. Educational and Social Transformation in Poland and other Post-Communist Countries, Ed. By E. Górnikowska-Zwolak and A. Radziewicz-Winnicki, LW – Press, Katowice 1992,

 4. „Paidea” XVII/1992–93. Międzynarodowy Rocznik Pedagogiczny Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Red. H. Muszyński (rédacteur en chef) I. Wojnar (secétaire) Cz. Kupisiewicz, Z. Łomny, A. Radziewicz-Winnicki, Wrocław – Warszawa – Kraków 1994, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk,

 5. Problemy i tendencje rozwojowe we współczesnej pedagogice społecznej w Polsce. Praca zbiorowa pod red. A. Radziewicza-Winnickiego, Katowice 1995, Wyd. „Śląsk”,

 6. Educational Democratization in Poland: Tradition and Post-Communist Transformation. Edieted by D.K. Marzec and A. Radziewicz-Winnicki, Częstochowa – Katowice 1998, Wyd. WSP,

 7. Dilemmas of Education. The Social and Political Context of Educational Change in Post-Communist Poland. Edieted by E. Górnikowska-Zwolak, D. K. Marzec, A. Radziewicz-Winnicki, Katowice 2000, „Śląsk” Sp. zoo Wydawnictwo Naukowe,

 8. Wokół problematyki wsparcia społecznego. Red. A. Czerkawski, A. Radziewicz-Winnicki, A. Roter, Katowice 2007, Wydawnictwo ŚWSzZ im. gen. J. Ziętka,

 9. Pedagogika Społeczna w Polsce po 1989 r. (Przemiana w nauce, obecność międzynarodowa, kręgi tematyczne prac badawczych). Red. B. Kromolicka, A. Radziewicz-Winnicki oraz M. Noszczyk-Bernasiewicz, Katowice 2007, wyd. ŚWSzZ im. gen. J. Ziętka.